Preskočiť na obsah

LARP Garmen 4

  • larpová hra
21. 11. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Organizátor: Terrodaun a Ragnar.
Akcia sa usku­toč­ní na tej istej loká­cii ako všet­ky Moriely, Narkantes 2,3 a pre­doš­lé Garmeny 1,2,3 (inak nazý­va­nej tiež „sta­rý salaš“). Bolo by dob­ré, aby sa všet­ci dosta­li do 9.00 hod. do Novej Dubnice. Približný koniec akcie by mal byť do 16.00.

Všetko dôle­ži­té náj­de­te na:
http://​www​.slad​.sk/​f​o​r​u​m​/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​f​=​3​6​&​t​=​3​029
Popis akcie: Jedná sa o vytvo­re­ný fan­ta­sy svet zame­ra­ný naj­mä na voľ­nosť kona­nia a RP. Každý hráč si pod­ľa pra­vi­diel vybe­rie pre­sved­če­nie, rasu a povo­la­nie za kto­rú bude hrať. V prí­pa­de, že by mal nie­kto kos­tým na neja­kú inú rasu ale­bo povo­la­nie ako sú napí­sa­ne v pra­vid­lách, a chcel by za ňu hrať, môže, ale len so súhla­som orga­ni­zá­to­ra (to jest, že ohľa­dom svo­jej „mimop­ra­vid­lo­vej posta­vy“ kon­tak­tu­je Ragnara ale­bo Terrodauna (PMkou prí­pad­ne na tel. čís­la ale­bo mail) a pred­lo­ží mu svoj kon­cept a to naj­ne­skôr do 14. 11. 2009!!!). Taktiež by bolo dob­ré, aby ste pred akci­ou neho­vo­ri­li ostat­ným spo­lu­hrá­čom, za čo bude­te hrať, aby vás ostat­ní nemoh­li tak ľah­ko pre­kuk­núť, a zis­ti­li si to sami cez hru. Na kon­ci hry si kaž­dý môže svo­ju posta­vu zare­gis­tro­vať a v ďal­šom pokra­čo­va­ní LARPu s ňou zase pokra­čo­vať. Čiže hrá­či z pred­chá­dza­jú­ce­ho LARPu môžu pokra­čo­vať za svo­je postavy!

UPOZORNENIE: Tento LARP nie je pri­már­ne urče­ný pre nová­či­kov!!! Je skôr urče­ní pre pokro­či­lej­ších a skú­se­nej­ších hrá­čov. To však nezna­me­ná, že nová­či­ko­via majú vstup zaká­za­ní, len aby hrá­či nebo­li zasko­če­ní, že im nebu­dú padať úlo­hy pod nohy a pod. Každý tu jed­ná sám za seba. Preto táto rada: Bolo by vhod­né absol­vo­vať nie­koľ­ko LARPov pred GARMENom

Miesto

Nová Dubnica (okres Ilava)
Akcia sa usku­toč­ní na tej istej loká­cii ako všet­ky Moriely, Narkantes 2,3 a pre­doš­lé Garmeny 1,2,3 (inak nazý­va­nej tiež „sta­rý salaš“). Do Novej Dubnici sa dá ľah­ko dostať buď pria­mo auto­bu­som ale­bo do Trenčianskej Teplej vla­kom (sto­ja tam rých­li­ky) a odtiaľ busom. Bolo by dob­ré aby sa všet­ci dosta­li do 9.00 hod. do Novej Dubnice. Približný koniec akcie by mal byť do 16.00

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Nová Dubnica (okres Ilava)
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.