Preskočiť na obsah

LARP Garmen 3

27. 9. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Organizátor: Terrodaun a Ragnar.
Akcia sa usku­toč­ní na tej istej loká­cii ako Moriel 1,2,3, Narkantes 2,3 a Garmen 1,2 (inak nazý­va­nej tiež „sta­rý salaš“). Bolo by dob­ré aby sa všet­ci dosta­li do 9.00 hod. do Novej Dubnice. Približný koniec akcie by mal byť do 18.00.

Všetko dôle­ži­té náj­de­te na:
http://​www​.slad​.sk/​f​o​r​u​m​/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​f​=​3​6​&​t​=​2​206
Popis akcie: Jedná sa o vytvo­re­ný fan­ta­xy svet zame­ra­ný naj­mä na voľ­nosť kona­nia a RP. Každý hráč si pod­ľa pra­vi­diel vybe­rie presvedčenie,rasu a povo­la­nie za kto­rú bude hrať. V prí­pa­de, že by mal nie­kto kos­tým na neja­kú inú rasu ale­bo povo­la­nie ako sú napí­sa­ne v pra­vid­lách, a chcel by za ňu hrať, može ale len so súhla­som orga­ni­zá­to­rov (to jest že ohľa­dom svo­jej „mimop­ra­vid­lo­vej posta­vy“ kon­tak­tu­je Ragnara ale­bo Terrodauna (PMkou prí­pad­ne tel. čís­la a mai­li budú na strán­ke) a pred­lo­ží mu svoj kon­cept a to naj­ne­skor do 20. 9. 2008!!!). Taktiež by bolo dob­ré aby ste pred akci­ou neho­vo­ri­li ostat­ným spo­lu­hrá­čom, za čo bude­te hrať, aby vás ostat­ný nemoh­li tak ľah­ko pre­kuk­núť, a zis­ti­li si to sami cez hru. Na kon­ci hry si kaž­dý môže svo­ju posta­vu zare­gis­tro­vať a v dal­ši­om pokra­čo­va­ní LARPu s ňou zase pokra­čo­vat. Čiže hrá­či z pred­chá­dza­jú­ce­ho LARPu môžu pokra­čo­vat za svo­je postavy!

UPOZORNENIE: Tento LARP nie je pri­már­ne urče­ný pre nová­či­kov!!! Je skôr urče­ný pre pokro­či­lej­ších a skú­se­nej­ších hrá­čov. To však nezna­me­ná, že nová­či­ko­via majú vstup zaká­za­ní len aby hrá­či nebo­li zasko­če­ní, že im nebu­dú padať úlo­hy pod nohy a pod. Každý tu jed­ná sám za seba. Preto táto rada: Bolo by vhod­né absol­vo­vať nie­koľ­ko LARPov pred GARMENom. 

Miesto

Nová Dubnica (okres Ilava)
Nová Dubnica, kon­krét­ne „Starý salaš“ (to je tam kde sa kona­li Moriely, Narkantés 2,3 a pre­doš­lé Garmeny). Do Novej Dubnici sa da ľah­ko dostať buď pria­mo auto­bu­som ale­bo do Trenčianskej Teplej vla­kom (sto­ja tam rých­li­ky) a odtiaľ busom.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

LARP Garmen 3

27. 9. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Nová Dubnica (okres Ilava), Nová Dubnica (okres Ilava)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.