Preskočiť na obsah

LARP Felder – Správne rozhodnutie

5. 11. 2011 začí­na­me o 09:30, kon­čí­me o 17:00
  • larpová hra

 

LARP Felder – Správne rozhodnutie

 

Všetko dôle­ži­té náj­de­te na: http://​fel​der​.forum​sk​.com/

Organizátor: Ing. Michal „Terrodaun“ Fúsik

Popis:

Jedná sa o jed­no­dňo­vý LARP vo vytvo­re­nom fan­ta­sy sve­te, zame­ra­ný na voľ­nosť kona­nia, Role-Play, atmo­sfé­ru a záži­tok. Pri hrá­čoch je dôraz kla­de­ný na VEĽMI hlbo­ké a dôklad­né hra­nie posta­vy v zod­po­ve­da­jú­com kos­tý­me (abso­lút­ne MINIMUM neher­nos­tí, vyš­šie kos­tý­mo­vé náro­ky,…). Nejedná sa v ŽIADNOM PRÍPADE o rece­sis­tic­kú či for-fun akciu, (čo však nezna­me­ná, že sa nemô­žu vyskyt­núť aj vtip­né situ­ácie), avšak vo vše­obec­nos­ti by sa dalo pove­dať, že sa má jed­nať o nezvy­čaj­ne váž­nu, atmo­s­fe­ric­kú hru s nadš­tan­dard­ný­mi nárok­mi na Role-play počas CELÉHO trva­nia hry.

Každý hráč si vytvo­rí posta­vu pod­ľa pra­vi­diel (v prí­pa­de záuj­mu o hra­nie posta­vy „mimop­ra­vi­diel“ mož­nosť doho­dy naj­ne­skôr do 22. 10. 2011 ) a zare­gis­tru­je sa mai­lom na terrodaun(zavináč)gmail(bodka)com naj­ne­skôr do 29.10. 2011. Ako pred­met sprá­vy uveď­te „Felder“. Je mož­né pokra­čo­vať za posta­vy z pred­chá­dza­jú­ce­ho roč­ní­ka LARPu Felder – Letínska voľ­ba (bli­žie info keď pošle­te pred­chá­dza­jú­cu posta­vu mailom).

Registráciou hráč potvr­dzu­je, že sa účast­ní na vlast­né rizi­ko, že si naštu­do­val všet­ky potreb­né mate­riá­ly a že spĺňa pod­mien­ky účasti.

Akcia pozos­tá­va z dvoch čas­tí: samot­nej hry a spät­nej väz­by tes­ne po nej, hrá­či by sa mali účast­niť oboch častí.

Minimálny vek je 15 rokov BEZ VÝNIMKY. Hráči do 18 rokov musia doniesť potvr­de­nie od rodiča.

 

UPOZORNENIE: Tento LARP nie je pri­már­ne urče­ný pre nová­či­kov!!! Je skôr urče­ní pre pokro­či­lej­ších a skú­se­nej­ších hrá­čov. To však nezna­me­ná, že nová­či­ko­via majú vstup zaká­za­ní, avšak sú na nich kla­de­né rov­na­ké náro­ky (a budú na nich vyvo­dzo­va­né rov­na­ké dôsled­ky). Každý tu jed­ná sám za seba. Preto táto rada: Bolo by vhod­né absol­vo­vať nie­koľ­ko LARPov pred FELDERom

Miesto

Nová Dubnica (okres Ilava)
 

Akcia sa usku­toč­ní na tej istej loká­cii ako všet­ky LARPy sérií Moriel, Garmen, Narkantés 2 a 3 a Felder – Letínska voľ­ba (inak nazý­va­nej tiež „sta­rý salaš“). Bolo by dob­ré, aby sa všet­ci dosta­li do 9.00 hod. do Novej Dubnice. Je nut­né aby o 9.30 už všet­ci boli na lokačke,v kos­tý­moch a pri­pra­ve­ní na hru. 

 

Bližší popis mies­ta zra­zu a mies­ta kona­nia náj­de­te na stránke.

 

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Terrodaun

LARP Felder – Správne rozhodnutie

5. 11. 2011 začí­na­me o 09:30, kon­čí­me o 17:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Nová Dubnica (okres Ilava), Nová Dubnica (okres Ilava)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.