Preskočiť na obsah

Križiaci

  • larpová hra
10. 10. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Zaži dobý­ja­nie Jeruzalema počas prvej kri­žiac­kej výpra­vy. Staň sa na jeden deň čle­nom dru­ži­ny nie­kto­ré­ho z európ­skych šľach­ti­cov, ale­bo mos­li­mom brá­nia­cim svä­té mes­to. Vyskúšaj aké je to bojo­vať nie­len pro­ti nepria­te­ľo­vi, ale záro­veň aj súpe­riť so spo­je­nec­ký­mi oddiel­mi o to, kto doby­je mes­to prvý a sta­ne sa jeho pánom, pocho­duj, opra­vuj hrad­by, nasaď život pri zhá­ňa­ní zásob pre svo­ju armá­du.. To všet­ko a omno­ho viac ťa čaká na tej­to akcii.

V pod­sta­te ide o pokra­čo­va­nie úspeš­ných akcií (hádam to tak môže­me pove­dať) Bitka pri Grunwalde a Bitka na Vítkovej hore. Akurát sme troš­ku zme­ni­li dobu z kto­rej čer­pá­me námet, no a pev­ne verí­me že víta­nou zme­nou bude aj pre­chod na dre­ve­né zbra­ne. Upozorňujeme však že sa nejed­ná o rekon­štruk­ciu his­to­ric­kej bit­ky, ale o bit­ku s his­to­ric­kou tema­ti­kou (teda nie to čo sa sta­lo, ale to čo sa stať mohlo). 

Podmienkou účas­ti sú kos­tým a zbra­ne zod­po­ve­da­jú­ce svo­jej stra­ne (a pra­vid­lám) a vek mini­mál­ne 15 rokov. Zbroj (vrá­ta­ne hel­my) tiež vre­lo odporúčame.

Viac info na strán­ke (samoz­rej­me až keď bude, dovte­dy na fórach sladu)

Miesto

Lozorno
Takze mies­to kona­nia je Lozorno. Je to dedi­na bliz­ko Stupavy. Blyzsie infor­má­cie náj­de­te one­dl­ho na stránke.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Lozorno
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.