Preskočiť na obsah

Kriziaci II.

2. 10. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Keď sme dora­zi­li jed­né­ho rána k Askalonu a zlo­ži­li svo­ju bato­ži­nu pri mod­li­teb­nom prie­s­trans­tve mimo mes­ta, Frankovia nás pri výcho­de sln­ka pri­ví­ta­li úto­kom. Správca Askalonu, Násiruddaula Jákút, vyšiel pro­ti nám vola­júc: „Nakladajte, nakla­daj­te svo­ju bato­ži­nu!“ Spýtal som sa ho: „Ty sa asi bojíš. Nás o ňu Frankovia neprip­ra­via.“ Odvetil: „Ale áno.“ Odpovedal som mu: „Nič sa neboj. Vídali nás von­ku v ste­pi a posta­vi­li sa nám do ces­ty, až keď sme dora­zi­li k Askalonu. Nebáli sme sa ich a máme z nich mať strach teraz, keď sme doš­li k mes­tu kto­ré je naše?“
Nejakú chví­ľu zosta­li Frankovia stáť opo­diaľ. Potom sa stiah­li na svo­je úze­mie. Zbierali pro­ti nám ľud. A pri­tiah­li k nám s jazd­ca­mi, pešiak­mi, stan­mi s úmys­lom oblie­hať Askalon. Vyšli sme pro­ti nim a tiež aska­lon­ská pecho­ta vyra­zi­la do úto­ku. Obišiel som zástup pešia­kov a volal som: „Bratia, vráť­te sa za hrad­by a pre­ne­chaj­te boj s Frankami nám. Ak by sa nám poda­ri­lo nad nimi zví­ťa­ziť, pri­po­jí­te sa k nám. Ak by oni zví­ťa­zi­li nad nami, zosta­ne­te živí a zdra­ví na svo­jich hra­doch.“ Im sa ale nech­ce­lo vrá­tiť sa. Nechal som ich teda tak a vyšiel som zase pro­ti Frankom, kto­rí medzi­tým rozp­re­stre­li svo­je sta­ny a chys­ta­li sa ich sta­vať. Obkľúčili sme ich a nedop­ria­li im čas, aby moh­li svo­je sta­ny zase zvi­núť. Nechali ich ležať, ako boli rozp­res­tre­té a dali sa na ústup.
Keď sa Frankovia vzdia­li­li od mes­ta, vyhr­nul sa za nimi z mes­ta zástup zve­dav­cov neschop­ných obra­ny a sla­bých. Akonáhle to Frankovia spo­zo­ro­va­li, obrá­ti­li sa a zaú­to­či­li na tých­to ľudí a nie­koľ­ko ich tiež zabi­li. Pešiaci, kto­rým som radil aby sa vrá­ti­li a kto­rí to nespra­vi­li boli zahna­ní na útek a odha­dzo­va­li svo­je ští­ty. Znovu sme sa stret­li s Frankami a zahna­li sme ich. Vrátili sa zase na svo­je úze­mie, kto­ré nebo­lo ďale­ko od mes­ta Askalonu. Vrátili sa tiež pora­ze­ní pešia­ci a vzá­jom­ne sa sťa­žo­va­li a hovo­ri­li si: „On to ten Ibn Munkiz vedel pred­sa len lep­šie než my. Hovoril nám „Vráťte sa“, ale my sme to nespra­vi­li, pokiaľ sme nedos­ta­li výprask a neu­tŕ­ži­li hanbu“

Na dobý­jač­ka s náme­tom z obdo­bia kri­žiac­kych výprav ten­to rok bude­te mať mož­nosť zis­tiť, ako moh­lo dopad­núť oblie­ha­nie Askalonu keby ste sa ho zúčast­ni­li prá­ve VY.

Pridajte sa do mos­lim­skej armá­dy obran­cov pod vele­ním správ­cu mes­ta Násiruddaula Jákút‑a, ale­bo sa staň­te čle­nom kres­ťan­skej armá­dy Jeruzalemského krá­ľov­stva na čele s krá­ľom Balduinom III

Zažite na vlast­nej koži dobý­ja­nie pev­nos­ti vrá­ta­ne reál­nej brá­ny roz­rá­ža­nej reál­nym bara­nid­lom, bal­va­nov vrha­ných obran­ca­mi či s iný­mi šma­kov­ka­mi čo k tomu patria.

Podmienkou účas­ti sú kos­tým a zbra­ne zod­po­ve­da­jú­ce svo­jej stra­ne (a pra­vid­lám) a vek mini­mál­ne 15 rokov. Zbroj (vrá­ta­ne hel­my) tiež vre­lo odporúčame.

Miesto

Ranč Abeland, Lozorno
Ranc Abeland v Lozorne. Blizsie info coskoro

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Kriziaci II.

2. 10. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Ranč Abeland, Lozorno, Ranč Abeland, Lozorno

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.