Kráľovstvo vína

Pridal(a)
Vizi
Schatmansdorf

Kedy
27. 12. 2011 - 28. 12. 2011
začí­na­me o 15:00, kon­čí­me o 08:00

Kde
Červený Kameň, hrad

Čo

  • larpová hra

Občianske zdru­že­nia Schatmansdorf Častá 

Zimný larp „ Obchodníci vo Fragmundských lesoch“ 

                           27.12.2011 

Dej

Lesy počas zimy sú plné nebez­pe­čia a nástrah. No obchod­ní­ci z Kráľovstva Vína nemô­žu odlo­žiť svo­je obcho­dy až na jar, a pre­to sa na obchod­nú ces­tu vydá­va­jú v sprie­vo­de nájom­ných stráž­cov. Stará Fragmundská ces­ta vyze­rá byť pokoj­ná, no v lese sa zja­vu­jú tie­ne, nebez­pe­čen­stvo sa blí­ži a lesom sa ozý­va­jú bub­ny. Erdžanie koní zvy­šu­je napä­tie a stráž­co­via za svoj žold budú nasa­dzo­vať svo­je živo­ty aby Červenokamenská pev­nosť bola záso­be­ná tova­rom i v zime. Stante sa čle­nom obchod­nej výpra­vy a zaži­te dob­ro­druž­stvo zo sve­ta Kráľovstva vína. Limitovaný komor­ný larp Vám ponú­ka kva­lit­né efek­ty, dob­ro­druž­ný prí­beh, dob­ré jed­lo tep­lé pitie a celo­noč­né pose­de­nie pri dob­rom vín­ku a neko­neč­ných prí­ho­dách zo sve­ta krá­ľov­stva vína.

 

 

Info

Stretnutie : 27.12.2011 o 15.00 v Častej na námestí

Cena : 5 euro

Registrácia od 8.8.2011

Platba na náš účet.

Limit : 20 ľudí

 

Ako bude pre­bie­hať tvor­ba hry ?

 

Každý regis­tro­va­ný hráč bude mať na našej webo­vej strán­ky vytvo­re­ný her­ný pro­fil, pre svo­ju posta­vu., Tu spo­loč­ne vytvo­rí­me prí­beh posta­vy. Dohodneme neja­ké hlav­né úlo­hy v lar­pe a neja­ký ten cha­rak­ter posta­vy. Všetko ostat­né bude pre­bie­hať na her­ných situ­áciach kto­ré budú hrá­či medzi sebou vytvá­rať. Hlavný dej sa však odo­hrá­va ako je vyš­šie napí­sa­né, o obchod­nej výpra­ve do Červeno kamen­skej pev­nos­ti cez frag­mund­ské lesy.

Konkrétne infor­má­cie budú pri­bú­dať na našej webo­vej stránke

 

 

Tešíme sa na Vás

 

 

 

Miesto

Červený Kameň, hrad
Okolie Hradu Červený kameň

 

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Občianske zdru­že­nie Schatmansdorf Častá

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Červený Kameň, hrad
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete auto­bus­mi z Trnavy ale­bo z Bratislavy
Súkromie na mieste úze­mím občas prej­dú cudzí ľudia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.