Hranica II: Dobrý priesmyk

Pridal(a)
Frolo
-

Kedy
19. 10. 2019
začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 17:00

Kde
Kráľova Hora

Čo

  • larpová hra

Touto hrou by sme chce­li aj my, orga­ni­zá­to­ri LARP-ov zo sve­ta Kráľovstva Vína pris­pieť k oži­ve­niu sta­rej tra­dí­cie bojo­viek, kto­ré boli začiat­kom toh­to tisíc­ro­čia nesmier­ne popu­lár­ne na celom Slovensku, no dnes na nie­kto­rých mies­tach tak­mer upad­li do zabudnutia.

Na hra­ni­ci sa schy­ľu­je k voj­ne. Vojvoda Hájni­ček už nie­koľ­ko mesia­cov hni­je vo vodár­skom väze­ní a Miklušovi gene­rá­li roz­miest­ňu­jú svo­je sily pozdĺž Fragmundských hôr. Potom, ako sa im v lete nepo­da­ri­lo ľsťou dobyť Červený Kameň, vodá­ri upria­mi­li svo­ju pozor­nosť na slab­šie chrá­ne­ný Dobrý pries­myk. Zvedovia hlá­sia, že na východ­nej stra­ne pries­my­ku sto­jí veľ­ký vojen­ský tábor, nad kto­rým vla­jú vodár­ske štan­dar­dy a lesy v oko­lí sa poma­ly menia na bojo­vé pole. Kráľ Pataj I. Šuhaj a voj­vo­da Herbert von Rizlingsdorf však neza­há­ľa­jú a zhro­maž­ďu­jú voj­sko, kto­ré vodár­ske­mu úto­ku odo­lá. Do boja sa na oboch stra­nách vra­ca­jú zná­mi veli­te­lia a krá­ľov­ské voj­sko posil­nia aj hora­li z kla­nu McEeshovcov, kto­rých pan­stvo je bez­pro­stred­ne ohro­ze­né. Ku hra­ni­ci tiah­nu voja­ci, z kto­rých sa čosko­ro sta­nú hrdi­no­via ríše. Ríše Kráľovstva Vína, ale­bo ríše Vodárskej? Príďte a rozhodnite! 

O čom bude hra
Žáner Bojovka
Prostredie Fantasy
Téma Kráľovstvo vs. Vodárstvo 
Ako bude hra prebiehať
Typ hry bojo­vá hra 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 50 – 80 
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kostým 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my sú náznakové 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie 18.10.2019
Najnižšie vstup­né 10
Web Oficiálna strán­ka
Kráľova Hora
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.