Preskočiť na obsah

Hostinec U Skapatej Sovy – tajomný prízrak

12. 9. 2014 - 15. 9. 2014 začí­na­me o 17:00, kon­čí­me o 06:00
  • larpová hra

Bolo by dob­ré aby sa hrá­či pre­zliek­li ešte v dedi­ne a na cha­tu pri­chá­dza­li už ako her­né posta­vy. Bude sa hrať na cha­te a v oko­li­tých lesoch, pri­čom cha­ta bude slú­žiť ako hos­ti­nec kde sa budú posta­vy môcť vyspať, najesť a dačo popiť. Takže v (her­nej) krč­me pri sto­loch sa budú stre­tá­vať úpl­ne cudzie posta­vy kto­ré budú môcť medzi sebou nad­via­zať neja­ký ten kon­takt. V hre sa budú vysky­to­vať posta­vy z kto­rých kaž­dá bude pre­sa­dzo­vať neja­ké svo­je cie­le. Kľudne je mož­né že spo­lu s vami sa v hos­tin­ci uby­tu­je nájom­ný vrah a vy sa po kľud­nom spán­ku už nemu­sí­te pre­brať. Alebo vás pri sto­le okrad­ne neja­ký ten krč­mo­vý zlo­de­jí­ček. Takže by som cchel požia­dať všet­kých účast­ní­kov aby dopre­du niko­mu neprez­ra­dzo­va­li kto čo bude hrať aby sa tým nena­ru­ši­la mož­nosť zis­ťo­vať kto je kto a pred kým si má kto dávať pozor. Taktiež vyža­du­jem vyso­kú kos­tý­mo­vú úro­veň a čo naj­lep­ší a najp­rep­ra­co­va­nej­ší rolep­lay. Každú posta­vu musím s hrá­čom pre­brať a násled­ne mu ju schvá­liť, tak­že vás žia­dam aby ste si pri­pra­vi­li aj BG !!

Dej: Vysoko v hor­skom pries­my­ku v krá­ľov­stve Shamutan sto­jí blíz­ko hra­níc s krá­ľov­stvom Vassagónia hos­ti­nec s výstiž­ným náz­vom „U ska­pa­tej sovy“. Keď že je hos­ti­nec v ťaž­ko dostup­nej oblas­ti, kto­rá sa nachá­dza v pohra­nič­nom pás­me, využí­va­jú ho rôz­ne kri­mi­nál­ne živ­ly k ich neka­lým záme­rom. Napriek sna­he Shamutanských pohra­ni­čia­rov kon­tro­lo­vať ten­to hos­ti­nec a jeho oko­lie darí sa nele­gál­nej čin­nos­ti veľ­mi dob­re. Od pašo­va­nia rôz­nych arte­fak­tov, zbra­ní, alko­ho­lu a iných omam­ných látok až po obchod s ľuď­mi. Taktiež túto ces­tu využí­va­jú aj ute­čen­ci, otro­ci, väz­ni či zlo­čin­ci na úteku.

- mini­mál­ny vek účast­ní­kov je 16 rokov /Mladší ako 18rokov musia pri­niesť tla­či­vo pod­pí­sa­ne rodič­mi (tla­či­vo na vyžia­da­nie zašleme)

- kapa­ci­ta cha­ty /herného hostinca/ je max. 25ludí!!! tak­že sa regis­truj­te čím skôr /registrácie pop­ro­sí­me zasie­lať na mail: HUSS-larp@azet.sk

- akcia sa usku­toč­ní od 12.9. do 15.9.2014

- je potreb­ne aby sa učast­ní­ci dosta­vi­li na cha­tu v pia­tok oko­lo 17.00 a ukon­če­nie akcie plá­nu­je­me v pon­de­lok v ran­ných hodi­nách (kedže pon­de­lok je štát­ny sviatok).

- regis­trá­cia je spus­te­ná dneš­ným dňom a ukon­če­ná bude 6.9.2014 o 20:00 hod. ale­bo po zapl­ne­ní všet­kých miest

- účast­níc­ky popla­tok je 5 €!!

- mies­to kona­nia: Obec Červený Kameň vzdia­le­ná zhru­ba 14 km od mes­ta Ilava. Chata sa nachá­dza asi 10 minút chô­dze od cen­tra dedi­ny osa­mo­te­ná v maleb­nom pro­stre­dí Bielych Karpát.

Registrovať sa môže­te na mai­li: HUSS-larp@azet.sk. Postavu si môže­te vybrať akú­len chce­te ale prav­da­že vám ju musí­me schvá­liť Nevyberajte si posta­vy ako čaro­dej­ní­ci, mágo­via, ale napr. bylin­kár, horár, pohra­ni­čiar, pyt­liak, zlo­dej, tres­ta­nec, žold­nier, bard,obchodník a pod.…. Prípadne sa môže­te dohod­núť s nami aj na neja­kej špe­cial­nej posta­ve. V hos­tin­ci sa bude dať zakú­piť alko aj neal­ko, prí­pad­ne neja­ké to jedlo.

Postava kto­rú si zvo­lí­te musí mať aj pat­rič­ný kostým

V hre sa nebu­dú nachá­dzat tak­mer žiad­ne fan­ta­sy veci okrem beš­tii a CP.

Ak by mal nie­kto záu­jem kľud­ne môže­te hrat aj také povo­la­nia ako baník, kováč, zlat­ník, lovec, pyt­liak, obchod­ník so zbra­na­mi, obchod­ník so sta­ro­žit­nos­ta­mi, obchod­ník s dra­ho­ka­ma­mi, pustovník…

Taký kováč napr.bude vediet ked sa mu do ruky dosta­ne neja­ká zbran či je kva­lit­na, či je dra­ha a pod. pri­čom ostat­ný hra­či to odhad­nuť nebu­du vediet. Takisto zlat­ník bude poznať dra­hé šper­ky od pod­vr­hov a bižu­té­rie a tým sa doka­že živiť, lebo ľudia si u neho môžu dávať oce­niť rôz­ne veci čo zís­ka­ju ale­bo sa im ich nie­kto poku­si pre­dat. Ale takis­to to môže byt pod­vod­ník kto­rý sa za zlat­ní­ka vydá­va a bude vás chciet oklamat.

Na koci lar­pu bude vyhod­no­te­nie o naj­lep­šie stvár­ne­nie posta­vy (BG,RP,kostým…) a víťa­za čaka veľ­mi pek­ná odmena

Ešte by som chcel podot­knúť, že aj keď pôj­de na hre pre­dov­šet­kým o RP tak si rozh­nod­ne pri­nes­te zbra­ne, lebo bojov o holí život bude urči­te nemá­lo… ako snáď v kaž­dom hos­tin­ci plnom zloduchov.

Zbraňové obme­dze­nia nie­su ide len o to aby zbra­ne boli bez­peč­né a aby zbra­ne boli pri­me­ra­né posta­ve, kto­rú hrá­te (taký bard bude len ťaž­ko cho­diť s oboj­ru­čá­kom, skôr sa mu hodí neja­ká ta dýka…). Takže vás pro­sím aby ste pri regis­trá­cii uvá­dza­li aj zbra­ne s kto­rý prídete.

Organizátori:

Ragnar, Blade, Menoetius,

Miesto

Chata, Červený kameň (okres Ilava)

Obec Červený Kameň vzdia­le­ná zhru­ba 14 km od mes­ta Ilava. Chata sa nachá­dza asi 10 minút chô­dze od cen­tra dedi­ny osa­mo­te­ná v maleb­nom pro­stre­dí Bielych Karpát.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Ragnar, Blade, Menoetius,

Hostinec U Skapatej Sovy – tajomný prízrak

12. 9. 2014 - 15. 9. 2014 začí­na­me o 17:00, kon­čí­me o 06:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Chata, Červený kameň (okres Ilava), Chata, Červený kameň (okres Ilava)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.