Preskočiť na obsah

Hmly Vrchoviny

  • larpová hra
30. 4. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Vítam všet­kých pri už pia­tom roč­ní­ku bojov­ky Hmly Vrchoviny. Tento roč­ník sa pre­ne­sie­me ďale­ko na východ od Aglarnonskej ríše, odkiaľ sa len málo­kto­rý ces­to­va­teľ vrá­til, aby mohol roz­prá­vať. Do kra­ji­ny, kde namies­to chle­ba jedia ryžu… Kompletný popis tých­to kra­jov nám podá­va pán František z Prázdnych Rečí vo svo­jich spis­koch, kto­ré náj­de­te na našej strán­ke. Aby som sa prí­liš neroz­pi­so­val, uve­diem aspoň tie naj­väč­šie zme­ny od posled­né­ho roč­ní­ka: nový spô­sob boja – vždy 2 stra­ny boju­jú na bojis­ku vo for­me nie­koľ­kých stre­tov, po čase sa mení ako súper, tak bojis­ko vyrov­ná­va­cí sys­tém – sil­ní dosta­nú odme­nu, sla­bí dosta­nú her­nú výho­du vyrov­na­né stra­ny – hrá­či sa nepri­hla­su­jú do kon­krét­nej stra­ny. Strany budú roz­de­le­né pria­mo na mies­te pod­ľa toho, kto sku­toč­ne pri­šiel. Samozrejme je mož­nosť pri­hlá­siť sa ako sku­pi­na o max 5 čle­noch, kto­rú neroz­de­lí­me. luky – povo­le­né od 15 rokov trub­ko­vé, od 18 dre­ve­né s náťa­hom do 15kg ští­ty – nebu­dú a ďalšie..

Miesto

Dlhé die­ly, Bratislava
lúka nad Dlnými Dielmi, map­ka je na stránke

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Dlhé die­ly, Bratislava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.