Preskočiť na obsah

Hmly Vrchoviny

30. 4. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Vítam všet­kých pri už pia­tom roč­ní­ku bojov­ky Hmly Vrchoviny. Tento roč­ník sa pre­ne­sie­me ďale­ko na východ od Aglarnonskej ríše, odkiaľ sa len málo­kto­rý ces­to­va­teľ vrá­til, aby mohol roz­prá­vať. Do kra­ji­ny, kde namies­to chle­ba jedia ryžu… Kompletný popis tých­to kra­jov nám podá­va pán František z Prázdnych Rečí vo svo­jich spis­koch, kto­ré náj­de­te na našej strán­ke. Aby som sa prí­liš neroz­pi­so­val, uve­diem aspoň tie naj­väč­šie zme­ny od posled­né­ho roč­ní­ka: nový spô­sob boja – vždy 2 stra­ny boju­jú na bojis­ku vo for­me nie­koľ­kých stre­tov, po čase sa mení ako súper, tak bojis­ko vyrov­ná­va­cí sys­tém – sil­ní dosta­nú odme­nu, sla­bí dosta­nú her­nú výho­du vyrov­na­né stra­ny – hrá­či sa nepri­hla­su­jú do kon­krét­nej stra­ny. Strany budú roz­de­le­né pria­mo na mies­te pod­ľa toho, kto sku­toč­ne pri­šiel. Samozrejme je mož­nosť pri­hlá­siť sa ako sku­pi­na o max 5 čle­noch, kto­rú neroz­de­lí­me. luky – povo­le­né od 15 rokov trub­ko­vé, od 18 dre­ve­né s náťa­hom do 15kg ští­ty – nebu­dú a ďalšie..

Miesto

Dlhé die­ly, Bratislava
lúka nad Dlnými Dielmi, map­ka je na stránke

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Hmly Vrchoviny

30. 4. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Dlhé die­ly, Bratislava, Dlhé die­ly, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.