Preskočiť na obsah

Hmly Vrchoviny 2012

30. 6. 2012 začí­na­me o 09:30, kon­čí­me o 09:30
  • larpová hra

Pozývame Vás na už šies­ty roč­ník bojov­ky Hmly Vrchoviny. Aj ten­to roč­ník sa pre­ne­sie­me ďale­ko na východ od Aglarnonskej ríše, na Fučiminavajskú pla­ni­nu. Tento rok do tej­to pre­nád­her­nej kra­ji­ny zaví­ta­la kríza.

Na iných akciách neza­ži­je­te toto:

  • Nový spô­sob bojov – vždy 2 stra­ny boju­jú na bojis­ku vo for­me nie­koľ­kých stre­tov, po čase sa mení ako súper, tak bojis­ko. Hra je dyna­mic­ká a nemá hlu­ché miesta;
  • Vyrovnané stra­ny – hrá­či sa nepri­hla­su­jú do kon­krét­nej stra­ny. Strany budú roz­de­le­né pria­mo na mies­te pod­ľa toho, kto sku­toč­ne pri­šiel. Samozrejme je mož­nosť pri­hlá­siť sa ako sku­pi­na o max 5 čle­noch, kto­rú neroz­de­lí­me. Nebudete drve­ní počet­nou pre­va­hou iba kvô­li tomu, že nie­kto­rí kama­rá­ti osta­li doma; 
  • Vyrovnané boje – po pre­hra­tom stre­te pora­ze­ní dosta­nú drob­nú her­nú výho­du, tak­že výsle­dok bojov bude nejas­ný až do konca; 
  • Absencia ští­tov – nevznik­nú zasek­nu­té ští­to­vé hradby;
  • Nočná hra – staň­te sa vra­žed­ným tie­ňom v tem­nej noci;
  • Jedlo – obed a veče­ra v rám­ci vstupného;
  • Bohatý sprie­vod­ný prog­ram,

a ďal­šie..

Zároveň sa pokú­ša­me vyba­viť uby­to­va­nie pre účast­ní­kov (pod­sa­dy / han­gár) a v rám­ci regis­trá­cie si môže­te objed­nať trič­ko s naším logom.

Pre všet­kých záu­jem­cov odpo­rú­čam pre­čí­tať pra­vid­lá a regis­tro­vať sa čím skôr na našej strán­ke, aby sa Vám ešte ušlo miesto.

Miesto

Bratislava – mest­ská časť Karlova Ves
Kráľova hoľa – asi 10 minút pešo zo zastáv­ky Kuklovská (auto­bu­sy 33 a 32)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

DeeDee

Hmly Vrchoviny 2012

30. 6. 2012 začí­na­me o 09:30, kon­čí­me o 09:30
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Bratislava – mest­ská časť Karlova Ves, Bratislava – mest­ská časť Karlova Ves

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.