Preskočiť na obsah

Gothic – RP V: Awaken

7. 9. 2012 - 9. 9. 2012 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Jak již vypo­ví­dá název larp je na moti­vy skvělé rpg hry got­hic. Jedná se o roz­sáh­lý svět. Pokud jste tuto hru neh­rá­li, neva­dí, urči­tě si to skvěle uži­je­te. A pokud jste ji hrá­li o důvod víc proč jet. Larp se pokou­ší napo­do­bit skvělou atmo­sfé­ru hry Gothic a hlav­ně zpří­jem­nit hrá­čům poži­tek ze hry. Je jas­né, že kvůli hra­tel­nos­ti doš­lo k pár nepatr­ným změnám, ale atmo­sfé­ru hry to neov­liv­ní. Pokud si chce­te užít skvělý larp s úžas­ným pří­během a atmo­sfé­rou je pro vás Gothic správ­ná vol­ba. Vše se koná na hra­dě Točníku.

 

Obecný popis akce

 

Co tedy čekat od akce, to je jed­na z hlav­ních otá­zek pro hrá­če, kte­rý ješ­tě nenav­ští­vil před­cho­zí roč­ní­ky. Myslíme si, že je ško­da pořá­dat více dru­hů akcí, kte­ré jsou si podob­né. Každá akce by měla být svým způso­bem ori­gi­nál. Proto vše, s čím se na akci potká­te, jsou nově vymyš­le­né sys­té­my, kte­ré jin­de nenaj­de­te. Akce se zaměřu­je pře­dev­ším na atmo­sfé­ru a jed­not­li­vé pro­žit­ky hrá­če, kte­rých by mělo být oprav­du mno­ho. Znalost světa Gothic je na akci výho­dou, ale ne nut­nos­tí. Uvidíte, že i ty co svět nezna­jí, do něj rych­le vklouznou.
 
Proto se na akci neset­ká­te s tra­dič­ním zís­ká­vá­ním zku­še­nos­tí a vylep­šo­vá­ním své posta­vy. Částečně také pro­to, že za tak krát­ký časo­vý inter­val jako je víkend, bys­te se toho ve sku­teč­nos­ti mno­ho nenau­či­li a navíc vás to pou­ze zdr­žu­je od jiných a zábav­něj­ších situ­ací, kte­ré díky tomu může­te pro­žít a vyře­šit je svým RP, jako kdy­bys­te řeši­li situ­aci v reálu. Také se díky tomu otví­ra­jí jiné způso­by vylep­šo­vá­ní posta­ve­ní vaši posta­vy ve světě. Jako např: Získávání růz­ných arte­fak­tů, kte­ré nabí­ze­jí magic­ké ochra­ny nebo zís­ká­vá­ní důle­ži­tých kon­tak­tů, či zvy­šo­vá­ní své­ho majet­ku. Na všech­ny tyto výho­dy vám zbý­vá více času. Ve světě naj­de oprav­du mno­ho před­mětů a uži­teč­ných věcí, kte­ré vám mohou pomo­ci dosáh­nout svých cílů a vylep­še­ní vaši postavy.
 
Samozřejmě exis­tu­jí tady výjim­ky, bez kte­rých by se fan­ta­sy svět neobe­šel. Například pokud stu­du­je­te magii, či se zabý­vá­te výro­bou lekt­va­rů nebo zbro­jí, musí­te se jed­not­li­vé věci postup­ně naučit, a přes­věd­čit mis­try, že jste toho hod­ni. Většinou se jed­ná o doved­nos­ti, kte­ré bohu­žel nej­dou reál­ně ztvár­nit a zahr­nu­jí v sobě něja­ký nad­při­ro­ze­ný efekt (magie), nebo pros­té nauče­ní se zákla­dů trvá moc dlou­hou dobu (ková­řs­tví). Ale i poté co se tako­vou­to věc naučí­te, vyža­du­je její pou­ži­ti urči­té reál­né při­po­dob­nění či ztvár­nění, aby kaž­dý poznal, o co se jedná.
 
Na akci může­te pomá­hat své frak­ci k napl­nění jejich cílů, či jet na vlast­ní pěst a roz­vi­nout své nápa­dy a tou­hy. Ale vět­ši­nou máte pros­tor na kom­bi­na­ci těch­to věcí. Vaše frak­ce od vás bude oče­ká­vat urči­té závaz­ky a čin­nos­ti, kte­ré jsou pro frak­ci vhod­né, ale záro­veň bude­te mít pros­tor k plnění vlast­ních zále­ži­tos­tí, s kte­rý­mi vám frak­ce může samo­zřej­mě také pomáhat.
 
Tedy na závěr tako­vé malé shr­nu­tí, Ať už při­je­de­te za coko­li, bude­te mít spous­ty mož­nos­tí, do čeho se pus­tit. Ve světě naj­de­te mno­ho CP, kte­ré budou potře­bo­vat pomoc­nou ruku a naopak vás za vaši pomoc odmění. Také se sta­ne mno­ho udá­los­tí, kte­ré zasáh­nout do běž­né­ho cho­du měs­ta Khorinis a kte­ré bude potře­ba nějak vyře­šit. Užijete si spous­tu zába­vy, ať už bude­te v lese s lopa­tou hle­dat zako­pa­ný poklad, či se prát s něja­kým pobu­dou, co měl kecy v hos­po­dě. Otevře se vám svět Gothica, kte­rý si bude­te moci jak užít tak ovliv­ňo­vat k obra­zu své­mu a jak­mi­le vás vtáh­ne do sebe, je těž­ké se dostat ven 🙂

Miesto

Beroun
Akce se koná na hra­dě Točník, kte­rý je kou­sek od berou­na 2km od měs­ta Žebrák. Odkaz na strán­ky hra­du http://​toc​nik​.com/​?​T​o​c​nik

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Thoron

Gothic – RP V: Awaken

7. 9. 2012 - 9. 9. 2012 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Beroun, Beroun

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.