Preskočiť na obsah

Gothic RP IV

2. 9. 2011 - 5. 9. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Jak již vypo­ví­dá název larp je na moti­vy ze skvělé rpg hry got­hic. Jedná se o roz­sáh­lí svět. Pokud jste tuto hru neh­rá­li, neva­dí urči­tě si to uži­je­te skvěle, pokud ano důvod na víc proč jsem jet. Larp se pokou­ší napo­do­bit skvělou atmo­sfé­ru hry got­hic a hlav­ně zpří­jem­nit hrá­čům poži­tek ze hry. Je jas­né že kvůli hra­tel­nos­ti doš­lo k pár nepatr­ným změnám, ale atmo­sfé­ru hry to neov­liv­ní. Pokud jsi chce­te užít skvělí larp s úžas­ným pří­během a atmo­sfé­rou je pro vás got­hic skvělá vol­ba. Vše se koná se na hra­dě Točníku. Termín akce byl sta­no­ven na 2–5.9.2011 Přihlašování spuš­těno!!! Na akci je mož­no zůs­tat do 5.9 což je pon­dělí ráno. Z neděle na pon­dělí bude pro­bí­hat jako minu­lí rok Valhalla. Což je osla­va u dlou­hých sto­lů posta­ve­ných na nád­vo­ří v kos­tý­mech a s hud­bou 🙂 Pokud při­je­de­te na naší akci, může­te se doč­kat: – Luxusního pros­tře­dí hra­du Točník a ostat­ních sta­veb vět­ši­nou ze dře­va. Na lar­pu nenaj­de­te žád­né pro­váz­ky vše je posta­ve­no reál­ně. – Kvalitní ozvu­če­ní hra­du po celou dobu akce. – Ražené min­ce jako pla­tid­lo, máme vlast­ní raz­ni­ci s moti­vy pod­le hry Gothic. Ve hře bude přib­liž­ně 3000 raže­ných min­cí. – Reálný bojo­vý sys­tém a žád­né doved­nost­ní body. Na lar­pu se může­te naučit vše, když si na to seže­ne­te uči­te­le a urči­tý obnos zla­ťá­ků. Většina věcí ani není pod­mí­něná doved­nos­tmi ale vaši­mi reál­ný­mi schop­nos­tmi. A když už něja­kou doved­nost máte, tak pro její pou­ži­tí musí­te stej­ně něco udělat reál­ně či pořád­ně zahrát RP. – Dobře fun­gu­jí­cí hos­po­da, kde se vždy naj­de něco k sněd­ku, či uha­še­ní vaší žíz­ně. – Propracovaný sys­tém magie, u kte­ré­ho je v boji sko­ro slo­ži­těj­ší kouz­lit než bojo­vat mečem, ale za to vás kouz­le­ní parád­ně baví a vypa­dá to dobře. Také vám umož­ňu­je zají­ma­vé magic­ké sou­bo­je 🙂 – Všechny suro­vi­ny a před­měty jsou na lar­pu vede­ny reál­ně. Surovin i před­mětů je obrov­ská šká­la, od kytek k alchy­mii, co naj­de­te růz­ně po lese, až po suro­vi­ny na výro­bu zbra­ní. – Dobrá úro­veň kos­tý­mů, kva­lit­ní RP a skvělá atmo­sfé­ra. – Zajímavý sys­tém zám­ku u tru­hel. Pokud chce mít zlo­děj 100% jis­to­tu v otví­rá­ní tru­hel, měl by se daný zámek raději naučit. Všechny truh­ly se reál­ně otví­ra­jí, tedy je tře­ba pou­žít pak­líč, jinak zůs­tá­va­jí zavře­né. – Poměrně jed­no­du­chá a přeh­led­ná pra­vid­la, vět­ši­na věcí se oprav­du řeší reál­ně jako tře­ba smlou­vá­ní u obchod­ní­ka. A spous­ty dal­ších a dal­ších věcí.…. Email na hl orga: 1Thoron@seznam.cz

Miesto

Točník, hrad
Akce se koná na hra­dě Točník, kte­rý je kou­sek od Prahy.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Gothic RP IV

2. 9. 2011 - 5. 9. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Točník, hrad, Točník, hrad

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.