Preskočiť na obsah

Ghurothim

  • larpová hra
27. 7. 2012 - 29. 7. 2012 začí­na­me o 15:00, kon­čí­me o 13:00

Hrdinové Triteronu,

vaše země vás potře­bu­je. Doneslo se nám, že od zápa­du při­chá­zí něco zlé­ho, jest to jako mor, jako jez­dec apo­ka­lyp­sy při­chá­ze­jí­cí na úze­mí Triteronu a po němž zůs­tá­vá jen smrt, neúrod­ná půda a zka­že­ný vzduch. A to pod­le zapo­me­nu­té legen­dy jest začát­kem kon­ce našich věků a nasto­le­ní nové­ho řádu, pod­le kte­ré­ho bude­me všich­ni otro­ci v zemi pope­le a zká­zy. Vy, vyvo­le­ní, hrdi­no­vé Triteronu, svo­lá­vám vás, já, král Melbrugk, k nebez­peč­né výpra­vě do ztra­ce­né země, do ztra­ce­né­ho měs­ta jmé­nem Ghurothim, měs­ta, jenž nalezl král Karnak.

Před nedáv­nem byly viděny dvě pada­jí­cí kome­ty do míst za Mlžnými hora­mi, do míst, kde se nachá­zí tato pro nás Ztracená země. Neboť po jejich dopa­du zača­lo pek­lo na zemi, prá­vě pro­to vaše výpra­va bude směřo­vat do těch­to nebez­peč­ných a pro nás nezná­mých kon­čin, abys­te zasta­vi­li tuto zká­zu a zachrá­ni­li nejen Triteron, ale i celý svět.

Císař, jenž vstou­pil na nebe­sa, aby nás chrá­nil před vším zlým, vás provázej…

Dovolujeme se vás pozvat na již tra­dič­ní 7.ročník lar­pu pořá­da­nou sku­pi­nou Dračí úsvit,který se usku­teč­ní jako již před­cho­zí roč­ní­ky posled­ní víkend v červenci.

Akce je urče­ná pro všech­ny příz­niv­ce fan­ta­sy akce a jejich přátelé,tento rok jsou plá­no­va­né 3 sku­pi­ny po 3–5 lidech.

Více infor­ma­cí mož­no zís­kat na email,či inter­ne­to­vých stránkách.

Miesto

Hodonín
Hodonín

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

DraciUsvit

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Hodonín
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.