Preskočiť na obsah

Gebäude 9

14. 11. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

LARP Gebäude 9 (Budova č. 9)
Sú momen­ty v deji­nách ľud­stva, kedy sa aj tí naj­jed­no­duch­ší ľudia môžu stať súčas­ťou vecí omno­ho väč­ších, než je kto­koľ­vek z nás. V tých­to čas­to krát bolest­ných momen­toch sa osu­dy jed­not­liv­cov navzá­jom pre­ple­ta­jú a vytvá­ra­jú pes­trú mozai­ku, kto­rej jed­not­li­vé čas­ti tvo­rí odva­ha, odhod­la­nie, obe­ta, nádej, ale aj strach, zra­da, závisť a smrť. Najsilnejším z tých­to momen­tov je vojna.

Gebäude 9 je dra­ma­tic­ký LARP, odo­hrá­va­jú­ci sa v reáliách sklon­ku dru­hej sve­to­vej voj­ny nie­kde na Slovensku. Jeho pred­me­tom je stret zdan­li­vo nesú­vi­sia­cich postáv v opus­te­nej budo­ve nacis­tic­kej taj­nej polí­cie GESTAPO. Čoskoro vychá­dza naja­vo, že tak roz­po­ru­pl­né a záhad­né posta­vy sa na tom­to mies­te nemoh­li stret­núť len súhrou náhod pod zámien­kou úkry­tu pred bom­bar­do­va­ním. Postupne sa odha­ľu­jú vzá­jom­né pre­po­je­nia, sym­pa­tie aj nená­vis­ti jed­not­li­vých postáv a hrá­či odkrý­va­jú pohnu­tú his­tó­riu Budovy č. 9. A tak, ako sa mení vysie­la­nie v rádiu pod­ľa momen­tál­ne­ho sta­vu na fron­te, mení sa aj nála­da v budo­ve a sprá­va­nie ľudí kto­rí v nej majú moc. Len dve veci sú isté: Toto mies­to ukrý­va tem­né tajom­stvo a nie kaž­dý pre­ži­je dneš­nú noc.

LARP Gebäude 9 mal pre­mi­é­ru na jeseň 2006. Po troch rokoch sme sa ho roz­hod­li oprá­šiť a po drob­ných úpra­vách sme pre vás pri­pra­vi­li jeho reprí­zu, na kto­rú si vás tým­to dovo­ľu­je­me pozvať. Hra vyža­du­je iba mini­mál­nu pred­her­nú príp­ra­vu zo stra­ny hrá­čov, väč­ši­na rek­vi­zít bude zabez­pe­če­ná orga­ni­zač­ným tea­mom. Dôležitý je iba kos­tým, aj tu však vie­me poradiť/pomôcť. Pred hrou hrá­či absol­vu­jú pred­náš­ko­vou for­mou krát­ku his­to­ric­kú exkur­ziu du doby, v kto­rej sa dej odohráva. 

Dôležité upo­zor­ne­nie: vzhľa­dom na dobo­vú a žán­ro­vú auten­ti­ci­tu je mož­né, že sa v hre vyskyt­nú aj násil­né scé­ny, samoz­rej­me mimo fyzic­ké­ho kon­tak­tu, resp. po pred­chá­dza­jú­cej doho­de s orga­ni­zá­tor­mi. Hra pre­to nie je vhod­ná pre slab­šie pova­hy a oso­by mlad­šie ako 18 rokov. Násilie ale­bo pro­pa­gá­cia sku­pín a hnu­tí, kto­ré sme­ru­jú k potlá­ča­niu základ­ných ľud­ských práv a slo­bôd však v žiad­nom prí­pa­de nie sú cieľ­mi hry. Sú iba pros­tried­ka­mi na dotvo­re­nie auten­tic­kej atmo­sfé­ry a pri­pus­te­né budú iba v pri­me­ra­nej mie­re. V prí­pa­de záuj­mu, ale­bo akých­koľ­vek otá­zok nás pro­sím obra­tom kon­tak­tuj­te mej­lom na osobne.kakavo@gmail.com

Počet rolí je limitovaný. 

Ďakujeme za pozor­nosť a teší­me sa na vašu účasť!
Žánrové zara­de­nie: Mystery/Triler/Noir/Horor
Trvanie: 5–6 hodín her­né­ho času
Termín hry: 14.11.2009
Miesto: inte­ri­é­ry a exte­ri­é­ry v blíz­kom oko­lí BA
Cena: cca 10 EURO (pod­ľa sku­toč­ných nákladov)

Miesto

Bratislava
Bratislava a okolie

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Gebäude 9

14. 11. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Bratislava, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.