Preskočiť na obsah

Garmen – Zrod hrdinov

28. 10. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Organizátor: Ragnar a Terrodaun
Akcia sa usku­toč­ní na tej istej loká­cii ako Narkantes2. Bolo by dob­ré aby sa všet­ci dosta­ly do 9.00 hod. na Novú Dubnicu. Približný koniec akcie by mal byt do 18.00. Počas nie­koľ­kých nasle­du­jú­cich dní by mala byť pri­da­ná strán­ka s pra­vid­la­mi, prí­be­hom a dal­ší­mi infor­má­cia­mi.
Popis akcie: Jedná sa o vytvo­re­ný fan­ta­zy svet zame­ra­ný naj­mä na voľ­nosť kona­nia a RP. Každý hráč si pod­la pra­vi­diel vybe­rie presvedčenie,rasu a povo­la­nie za kto­rú bude hrat. V prí­pa­de, že by mal nie­kto kos­tým na neja­kú inú rasu ale­bo povo­la­nie ako sú napí­sa­ne v pra­vid­lách, a chcel by za nu hrat, može ale len so súhla­som orga­ni­zá­to­rov. Taktiež by bolo dob­ré aby ste pred akci­ou neho­vo­ri­li ostat­ným spo­lu­hrá­čom, za čo bude­te hrať, aby vás ostat­ný nemoh­li tak lah­ko pre­kuk­nut, a zis­ti­li si to sami cez hru. Na kon­ci hry si kaž­dý môže svo­ju posta­vu zare­gis­tro­vať a v dal­ši­om pork­ra­čo­va­ni s nou zase pokračovat. 

Miesto

Trenčianska lúka
Z vla­ko­vej sta­ni­ce Tr. Teplá pek­ne na lúku a oko­li­té lesy pri Novej Dubnici.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Garmen – Zrod hrdinov

28. 10. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Trenčianska lúka, Trenčianska lúka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.