Garmen – Zrod hrdinov

Pridal(a)
admin

Kedy
28. 10. 2006
začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Kde
Trenčianska lúka

Čo

  • larpová hra

Organizátor: Ragnar a Terrodaun
Akcia sa usku­toč­ní na tej istej loká­cii ako Narkantes2. Bolo by dob­ré aby sa všet­ci dosta­ly do 9.00 hod. na Novú Dubnicu. Približný koniec akcie by mal byt do 18.00. Počas nie­koľ­kých nasle­du­jú­cich dní by mala byť pri­da­ná strán­ka s pra­vid­la­mi, prí­be­hom a dal­ší­mi infor­má­cia­mi.
Popis akcie: Jedná sa o vytvo­re­ný fan­ta­zy svet zame­ra­ný naj­mä na voľ­nosť kona­nia a RP. Každý hráč si pod­la pra­vi­diel vybe­rie presvedčenie,rasu a povo­la­nie za kto­rú bude hrat. V prí­pa­de, že by mal nie­kto kos­tým na neja­kú inú rasu ale­bo povo­la­nie ako sú napí­sa­ne v pra­vid­lách, a chcel by za nu hrat, može ale len so súhla­som orga­ni­zá­to­rov. Taktiež by bolo dob­ré aby ste pred akci­ou neho­vo­ri­li ostat­ným spo­lu­hrá­čom, za čo bude­te hrať, aby vás ostat­ný nemoh­li tak lah­ko pre­kuk­nut, a zis­ti­li si to sami cez hru. Na kon­ci hry si kaž­dý môže svo­ju posta­vu zare­gis­tro­vať a v dal­ši­om pork­ra­čo­va­ni s nou zase pokračovat. 

Miesto

Trenčianska lúka
Z vla­ko­vej sta­ni­ce Tr. Teplá pek­ne na lúku a oko­li­té lesy pri Novej Dubnici.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Trenčianska lúka
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.