Preskočiť na obsah

Garmen 2 – Krvná Pomsta

5. 5. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Organizátor: Ragnar a Terrodaun.
Akcia sa usku­toč­ní na tej istej loká­cii ako Narkantes2 a Garmen – Zrod Hrdinov (inak nazý­va­nej tiež „sta­rý salaš“). Bolo by dob­ré aby sa všet­ci dosta­ly do 9.00 hod. na Novú Dubnicu. Približný koniec akcie by mal byt do 18.00. Počas nie­koľ­kých nasle­du­jú­cich dní by mala byť pri­da­ná strán­ka s pra­vid­la­mi, prí­be­hom a dal­ší­mi infor­má­cia­mi. Popis akcie: Jedná sa o vytvo­re­ný fan­ta­zy svet zame­ra­ný naj­mä na voľ­nosť kona­nia a RP. Každý hráč si pod­ľa pra­vi­diel vybe­rie presvedčenie,rasu a povo­la­nie za kto­rú bude hrať. V prí­pa­de, že by mal nie­kto kos­tým na neja­kú inú rasu ale­bo povo­la­nie ako sú napí­sa­ne v pra­vid­lách, a chcel by za ňu hrať, može ale len so súhla­som orga­ni­zá­to­rov (to jest že ohľa­dom svo­jej „mimop­ra­vid­lo­vej posta­vy“ kon­tak­tu­je Ragnara ale­bo Terrodauna (tel. čís­la a mai­li budú na strán­ke) a pred­lo­ží mu svoj kon­cept a to naj­ne­skor do 28. 4. 2007!). Taktiež by bolo dob­ré aby ste pred akci­ou neho­vo­ri­li ostat­ným spo­lu­hrá­čom, za čo bude­te hrať, aby vás ostat­ný nemoh­li tak ľah­ko pre­kuk­núť, a zis­ti­li si to sami cez hru. Na kon­ci hry si kaž­dý môže svo­ju posta­vu zare­gis­tro­vať a v dal­ši­om pokra­čo­va­ní LARPu s ňou zase pokra­čo­vat. Čiže hrá­či z pred­chá­dza­jú­ce­ho LARPu môžu pokra­čo­vat za svo­je postavy!

Miesto

Trenčianska Teplá (okres Trenčín)
v mies­te loká­cie LARPov Narkantes 2 a Garmen – Zrod Hrdinov, inak ak by ste neve­de­li tak „sta­rý salaš“

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Garmen 2 – Krvná Pomsta

5. 5. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Trenčianska Teplá (okres Trenčín), Trenčianska Teplá (okres Trenčín)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.