Game of Worlds na UniCone (betatest)

Pridal(a)
Erken

Kedy
19. 2. 2017
začí­na­me o 11:00, kon­čí­me o 14:00

Kde
Unicon Trnava

Čo

  • larpová hra
  • stolová hra

Taktika, intri­gy, dip­lo­ma­cia a stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tia – to všet­ko Ťa čaká na Game of Worlds, inte­rak­tív­nej hre, v kto­rej sa posta­víš do čela jed­nej z kra­jín sve­ta aby si odra­zil invá­ziu mimo­zemš­ťa­nov.

Ty a Tvoj tím sa posta­ví­te do čela jed­nej z top kra­jín sve­ta. Na stra­te­gic­kej mape bude­te roz­ho­do­vať o využi­tí zdro­jov, roz­miest­ne­ní armád, vytvá­ra­ní alian­cií a zra­dách spo­jen­cov. Invázii mimo­zemš­ťa­nov musí byť zabrá­ne­né. Ale pozor, iba jed­na kra­ji­na vzí­de z boja ako tá naj­moc­nej­šia. Bude to tá Tvoja?

Trvanie: 3h

Veľkosť tea­mov: 2–5 hrá­čov

Je mož­né hrať (a vyhrať!) aj za Slovensko 😉

O čom bude hra
Žáner war­ga­me
Prostredie blíz­ka budúc­nosť
Téma sve­to­vá poli­ti­ka
Ako bude hra pre­bie­hať
Typ hry nevie­me to určiť
Sériovosť hry opa­ko­va­teľ­ná hra
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbra­ní
Preferovaný spô­sob hra­nia súťa­ži­vý (staň­te sa naj­lep­ším z naj­lep­ších)
Náročnosť na psy­chi­ku hra je hlav­ne o zába­ve
Očakávaný počet hrá­čov 30
Čo hráč potre­bu­je
Tvorba posta­vy posta­vy vytvá­ra­me my
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potre­bo­vať
Ako to má vyze­rať Prostredie a kos­tý­my si iba pred­sta­vu­je­me
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jed­lo
Ako sa pri­hlá­siť
Registrácia Tu sa dá regis­tro­vať
Dátum ukon­če­nia regis­trá­cie
Najnižšie vstup­né free
Web Oficiálna strán­ka
Unicon Trnava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dosta­ne­te
Súkromie na mies­te

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.