Preskočiť na obsah

Game of Kings Párty (BA)

31. 10. 2015 - 1. 11. 2015 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 14:00
  • larpová hra

Keď už sme v Bratislave, tak to poriad­ne roz­to­čí­me a dáme full víkend prog­ram – 31. októb­ra (sobo­ta) si dáme Game of kings a na dru­hý deň 1. novem­bra (nede­la) hol­ly­wo­od­sku Párty! 🙂

ČO VÁS ČAKÁ

Larp z pro­stre­dia stre­do­ve­kej Británie je kom­bi­ná­ci­ou lar­pu a sto­lov­ky, kde hrá­či budú musieť čeliť intri­gám na krá­ľov­ských dvo­roch a záro­veň roz­ho­do­vať o osu­de svoj­ho kráľovstva.

+

Larp z pro­stre­dia hol­ly­wo­od­skych fil­mo­vých hviezd. Intrigy, závisť, pod­ra­zy, tie najs­lad­šie úsme­vy a dýky v chrb­toch. Veľa sexu, veľa rockn­rol­lu a veľa alko­ho­lu 🙂 Ľahké občerstve­nie for­mou bie­le­ho a čer­ve­né­ho vína

PRÍBEH GAME OF KINGS

Píše sa rok 1095. Je to už sko­ro 30 rokov od poráž­ky vikin­gov v bit­ke pri Stamford Bridge, po kto­rej sa na brit­ských ostro­voch už neuká­za­li. Teraz sa však ich lode opäť pla­via cez Severné more sme­rom na západ. Kráľovstvá Anglicka, Škótska, Walesu a Írska už mobi­li­zu­jú svo­je armá­dy aby odra­zi­li invá­ziu.. ale­bo.. aby využi­li situ­áciu vo svoj prospech“

PRÍBEH PÁRTY

Po dvoch mesia­coch natá­ča­nia fil­mu Divoké Kočky, nové­ho ame­ric­ké­ho hitu, kto­rý má pre­ra­ziť na plát­nach naj­väč­ších Newyorských kín sa pro­du­cent Jerry Lee roz­ho­dol, že si dá štáb aj her­ci na týž­deň pau­zič­ku. Všetci dosta­li od pon­del­ka voľ­no na celých sedem dní. Vytúžená odme­na po ôsmich týžd­ňoch makač­ky… Na stre­du však Jerry neoča­ká­va­ne zabez­pe­čil všet­kým prog­ram. Všetci musia prí­sť ku nemu domov na veľ­kú „žúr­ku“ – Párty. Všetci sú zve­da­ví na to, čo sa bude diať.“

POSTAVY

Na Game of kings zauj­me­te rolu krá­ľa, krá­ľov­nej, voj­vod­cu ale­bo arci­bis­ku­pa jed­né­ho zo šty­roch brit­ských krá­ľovs­tiev – Anglicka, Škótska, Walesu a Írska. Celkovo je teda 16 postáv. Invaznú silu pred­sta­vu­jú ten­to­krát Vikingovia, kon­krét­ne dva­ja – Kráľ a biskup.

Celkovo 18 postáv

Na Párty sa posta­vy pri­de­lu­jú tes­ne pred hrou.

Celkovo je 9 postav.

ČAS

31. októb­ra – Dostavte sa pro­sím na niž­šie­uve­de­nú adre­su naj­ne­skôr o 10.00. Mame nabi­tý program 🙂

Trvanie: od 10.00 do 17.00

1. novem­ber – od 10.00 do 14.00

JEDLOOBČERSTVENIE

Miesto kona­nia Game of kings je iba piv­nič­ný pries­tor. Nie sú tam žiad­ne mož­nos­ti občerstve­nia. Organizátori zabez­pe­čia nie­koľ­ko fľa­ší mine­rál­ky ale­bo kofo­ly. Napriek tomu odpo­rú­ča­me si pri­niesť neja­ké pitie so sebou.

Párty sa odo­hrá­va v pries­to­roch pod­ni­ku Dungeon Pub

KONTAKT

0944 113 165

REGISTRACIA

Ak sa chce­te regis­tro­vať napíš­te nám na ehgameslarp@gmail.com ale­bo píš­te do udalosti.

V prí­pa­de otá­zok píš­te Erkenovi 🙂

KOSTÝM

Pokojne sa inšpi­ruj­te nie­čim z pre­doš­lých akcii

Game of kings: https://​goo​.gl/​3​h​l​U6R a https://​goo​.gl/​u​v​P​tAS

Párty: https://​goo​.gl/​2​7​O​LvK a https://​goo​.gl/​r​x​z​hA0

MIESTO KONANIA

- GAME OF KINGS – Nobelova 32, Bratislava. Zastávka „ŽST Vinohrady“ – elek­trič­ky 3, 5, 7, 11, 17, auto­bu­sy 59, 75, 515. Je to piv­nič­ný pries­tor, vstup je zo zadu. Pre isto­tu volaj­te na vyš­šie uve­de­ný kontakt.

- PARTY – Dungeon pub – Štefániková 14, Bratislava

ÚČASTNÍCKE je po 10 eur za kaž­dú hru.

Miesto

Bratislava, Nobelova 32

Game of kings – Pivničné pries­to­ry na Nobelovej uli­ci č.32

Párty – Dungeon Pub – Štefánikova 14, Bratislava

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

10e
Stačí na mieste
Registračná strán­ka

Organizátor

EH games

Game of Kings Párty (BA)

31. 10. 2015 - 1. 11. 2015 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 14:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Nobelova 32, Bratislava
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území
ŽST Vinohrady: elek­trič­ky 3, 5 a 7; auto­bu­sy 59 a 75

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.