Preskočiť na obsah

Game of kings – invázia Francúzov

  • larpová hra
19. 12. 2015 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 17:00

Píše sa rok 1095. Je to už sko­ro 30 rokov od poráž­ky vikin­gov v bit­ke pri Stamford Bridge. Odvtedy si brit­ské krá­ľov­stvá uží­va­li dlhé roky mie­ru a poko­ja. To sa však má zme­niť – Francúzsky kráľ Filip I. sa roz­ho­dol roz­ší­riť svo­ju moc na úkor brit­ských krá­ľovs­tiev a jeho lode sa už chys­ta­jú pre­kro­čiť Lamanšský prie­liv. Kráľovstvá Anglicka, Škótska, Walesu a Írska už mobi­li­zu­jú svo­je armá­dy aby odra­zi­li invá­ziu.. ale­bo.. aby využi­li situ­áciu vo svoj prospech“

ČO VÁS ČAKÁ

Larp z pro­stre­dia stre­do­ve­kej Británie je kom­bi­ná­ci­ou lar­pu a sto­lov­ky, kde hrá­či budú musieť čeliť intri­gám na krá­ľov­ských dvo­roch a záro­veň roz­ho­do­vať o osu­de svoj­ho kráľovstva.

POSTAVY

Na hre zauj­me­te rolu krá­ľa, krá­ľov­nej, voj­vod­cu ale­bo arci­bis­ku­pa jed­né­ho zo šty­roch brit­ských krá­ľovs­tiev – Anglicka, Škótska, Walesu a Írska. Celkovo je teda 16 postáv.

Prvý krát budú invaz­nú silu, ten­to­krát zo stra­ny Francúzska, hrať hrá­či, kon­krét­ne dva­ja (kráľ a arcibiskup).

Každá z postáv je oboj­po­hlav­ná. Z krá­ľov­nej môže byť veľ­vys­la­nec, z voj­vod­cu môže byť vojvodkyňa 🙂

Celkovo je teda 18 postáv.

ČAS

Dostavte sa pro­sím na niž­šie­uve­de­nú adre­su naj­ne­skôr o 10.00. Mame nabi­tý program 🙂

Trvanie: 7–8 hodin

JEDLO A OBČERSTVENIE

Ešte doha­du­je­me obed, ale na mies­te bude par fľa­ší mine­rál­ky ale­bo kofo­ly + neja­ke občerstve­nie. Napriek tomu odpo­rú­ča­me si pri­niesť neja­ké pitie so sebou. Špeciálne die­ty hlás­te čo najskôr!

KONTAKT

0944 113 165 (Erken)

REGISTRÁCIA

ehgameslarp@gmail.com ale­bo nam napis­te na fb (Erken) ale­bo do nasej lar­po­vej sku­pi­ny EH games. Stačí napí­sať za kto­rú posta­vu a za kto­ré krá­ľov­stvo by ste chce­li hrať 🙂

KOSTÝM

Niečo stre­do­ve­ké samoz­rej­me. Pokojne sa inšpi­ruj­te nie­čim z pre­doš­lých akcii

https://​goo​.gl/​G​j​X​5c8https://​goo​.gl/​p​7​T​EPX

Miesto

Košice

Košický hos­ti­nec, Mäsiarska 4, 04001 Košice

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

10e

Stačí na mieste.
Registračná strán­ka

Organizátor

EH games

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Košice
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.