Preskočiť na obsah

Gambit

29. 1. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Pod slo­vem gam­bit se roz­umí šacho­vé zahá­je­ní, ve kte­rém hráč obětu­je mate­riál, aby dosáhl něja­ké pozič­ní výho­dy, zostře­ní hry nebo zne­přeh­led­nění pozi­ce. Obecně lze říci, že pro­ti gam­bi­tu lze bojo­vat tře­mi způso­by (ne v kaž­dém pří­pa­dě jsou však pou­ži­tel­né všech­ny tři):
• přij­mout oběto­va­ný mate­riál a držet ho s ide­ou odra­zit nápor nepří­te­le a později uplat­nit udr­že­nou mate­riál­ní výho­du
• odmít­nout oběť. Někdy je dokon­ce mož­no zvo­lit tzv. pro­ti­gam­bit – nepřij­mout mate­riál, ale nabíd­nout vlast­ní.
• přij­mout oběť, ale ve vhod­né chví­li ji vrá­tit za cenu zba­ve­ní sou­pe­ře všech výhod, kte­ré jí zís­kal
V pře­ne­se­ném význa­mu (v poli­ti­ce, vojen­ství) ozna­ču­je slo­vo gam­bit ris­kant­ní postup, kdy jed­na ze stran (ač by nemu­se­la) vsa­dí všech­no na „jed­nu kar­tu“ a přej­de do kon­fron­ta­ce s nejas­ným výsled­kem při vědo­mí toho, že ji čeká buď výhra a vel­ký zisk, nebo proh­ra a kata­stro­fa“
Zdroj: http://​cs​.wiki​pe​dia​.org/​w​i​k​i​/​G​a​m​bit

Pozývame Vás na urban-larp v reáliách dneš­né­ho pod­sve­tia. V krát­kos­ti sa naša akcia dá cha­rak­te­ri­zo­vať ako jeden deň toho najk­ru­tej­šie­ho spo­lo­čen­stva ľud­skej spo­di­ny, ale zato nesku­toč­ne boha­tej a nebez­peč­nej spodiny… 

Aj keď je počet hrá­čov obme­dze­ný, hlás­te sa, prav­de­po­dob­ne bude viac behov hry. Otázky bude­te môcť klásť na fórum kto­ré zalo­ží­me už v čoskoro.

Miesto

Centrum mes­ta, Spišská Nová Ves
Bude sa hrať v cen­tre mes­ta Spišská Nová Ves vo večer­ných hodi­nách. Bližšie urče­nie mies­ta a času začiat­ku pri­bud­nú čo najskôr.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Gambit

29. 1. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Centrum mes­ta, Spišská Nová Ves, Centrum mes­ta, Spišská Nová Ves

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.