Preskočiť na obsah

Galadriel

  • larpová hra
27. 8. 2009 - 30. 8. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Galadriel – voj­na anje­lov
Takže o čo vlast­ne pôj­de:
Bude to viac­dňo­vý larp kto­ré­ho dej sa odo­hrá­va v dedin­ke hlbo­ko v horách.
Táto dedin­ka je bez akých­koľ­vek vojen­ských kon­flik­tov, tak­že nemá žiad­ne hrad­by ani stá­lu vojen­skú posád­ku a na prvý pohľad pôso­bí veľ­mi idy­lic­ky, až na to že občas sa tu sem tam nie­kto stra­tí.….
Medzi oby­va­tel­mi mož­no stret­núť reme­sel­ní­kov, lov­cov, lie­či­te­ľov, ale aj bojov­ní­kov, zlo­de­jov, mágov, čaro­dej­ní­kov a pod.
Čo sa týka vie­ry, náj­de­te tu uctie­va­čov naj­rôz­nej­ších bož­stiev. Avšak jed­no náboženstvo,či skôr sek­ta tu pre­vlá­da, no jej čle­no­via sa držia v uta­je­ní a stre­tá­va­ju sa na tých naj­tem­nej­ší a naj­taj­ne­ších obra­doch.
Úplný opač­ný obraz ponú­ka dedin­ka v noci. Údajne nie­kde v oko­li­tých lesoch sa skrý­va­jú vod­co­via dvoch oddáv­na znep­ria­te­le­ných kla­nov kto­ré pro­ti sebe vedú dĺhu voj­nu. A to klan upí­rov a klan vlkod­la­kov. Vraj neja­ký čle­no­via tých­to kla­nov býva­jú aj v dedi­ne a žijú nor­mál­ny život ako ostat­ný. Avšak keď zapad­ne sln­ko pre­mie­ňa­jú sa a hla­da­jú svo­ju korisť. Preto aj sta­ros­ta dal pota­jom­ky zavo­lať nie­koľ­ko lov­cov beš­tii aby dedi­nu zba­vil od tej­to plia­gy.
Do toh­to všet­ké­ho navy­še vstu­pu­je oddiel tem­plár­skych rytie­rov kto­rý sa utá­bo­ril kúsok od dedi­ny. Aký je však dôvod ich prí­tom­nos­ti nie­je niko­mu zatiaľ jasný.…

Len tak pre isto­tu aby to náho­dou nie­ko­ho nezmý­li­lo, názov nemá nič spo­loč­ne s pánom prs­te­nov 🙂
vel­mi sa mi ten­to názov páči, a volá sa tak jed­na hlav­ná posta­va o kto­rej to bude.
V úpl­ne prvom prís­pev­ku som už dopl­nil neja­ké to info.
Kto bude čo chcieť hrať hlav­ne nepíš­te sem na fórum, ale nám do PMky, aby sa zacho­va­la ano­ny­mi­ta postáv, a odha­ľo­va­la sa až her­ný­mi situ­ácia­mi.
Taktiež kla­die­me dôraz na veľ­mi vyso­kú kos­tý­mo­vú povinnosť,a kaž­dý kto bude chcieť prí­sť bude musieť popí­sať kos­tým v kto­rom sa na lar­pe zúčast­ní a pod­ľa toho mu bude povo­le­ná účasť. Čo sa týka RP dúfa­me že ani v tom­to nebu­dú hrá­či nija­ko zaostávať!

Miesto

Neznáme mies­to
Pribudne

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Neznáme mies­to
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.