Preskočiť na obsah

Festival fantazie

  • larpová hra
29. 6. 2012 - 8. 7. 2012 začí­na­me o 17:00, kon­čí­me o 16:00

Vůně práz­dnin se už vzná­ší ve vzdu­chu – je nej­vyš­ší čas plá­no­vat prog­ram na léto. Tunisko, Egypt, Itálie: tam všu­de může­te strá­vit fan­tas­tic­kou dovo­le­nou. Fantastickou dovo­le­nou si může­te dopřát i na méně exo­tic­kém mís­tě, než jsou lid­na­té plá­že subt­ro­pic­kých stá­tů. I tam bude­te cítit jako v jiném světě, i když to bude doslo­va za humny.

Zveme vás totiž na

FESTIVAL FANTAZIE,

kte­rý se koná od pát­ku 29. červ­nado neděle 8. čer­ven­ce 2012 v Chotěboři.

Pokud se roz­hod­ne­te zahá­jit práz­dni­ny prá­vě na Festivalu fan­ta­zie, věz­te, že nudit se roz­hod­ně nebu­de­te. Na tři desít­ky prog­ra­mo­vých linií a stej­ný počet zahra­nič­ních i domá­cích hos­tů vás zaru­če­ně zaměst­na­jí a zaba­ví od rána do rána.

Fanoušci ame­ric­ké­ho auto­ra mili­ta­ry sci-fi a fan­ta­sy Davida Webera si na své přij­dou pře­dev­ším v dru­hé čás­ti prog­ra­mu, ochu­ze­ni nebu­dou ani milov­ní­ci a milov­ni­ce prat­chet­tov­ské­ho humo­ru, kte­rý do češ­ti­ny pře­vedl geniál­ní Jan Kantůrek – prá­vě s ním se může­te na FFku potkat. A jest­li­že jste už pře­dem roz­hod­nu­ti neh­nout se z počí­ta­čo­vé her­ny ani na krok, mož­ná si to rozmys­lí­te, až budou na prog­ra­mu šéf­re­dak­to­ři Levelu a SCORE. Jste zvěda­ví, jaké vla­sy má ve sku­teč­nos­ti Nymphadora Tonks a kte­rý kos­tým vyhra­je sou­těž cosp­lay letos?

Pokud se na FFpřih­lá­sí­te a zapla­tí­te do 31. květ­na, zís­ká­te 20% sle­vu. Program bude oprav­du boha­tý, máte se váž­ně na co těšit – a my se těší­me na vás.

Miesto

Festival fan­tá­zie
Festival fan­tá­zie

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Entony

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Festival fan­tá­zie
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.