Preskočiť na obsah

Fall to Konril

6. 7. 2006 - 10. 7. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Zdravým všet­kých LARPerov a vopred sa ospra­vedl­ňu­jem za gra­ma­tic­ké chy­by… Srdečne vás pozý­vam na prvý Zvolenský fan­ta­sy LARP..
Ako prvé by som rád objas­nil, že Fall to Konril je zalo­že­ný na rolep­lay ani nie tak na bojoch.
!!!. Základ – Berte ten­to LARP (ale­bo ako to nazvať) ako súťaž v rolep­lay.
Hrá sa 4dni, 3noci aj keď to nie­je povin­né.
Ako všet­ci vie­te som zdie­rač a tak bude her­ný popla­tok 2sk na her­ný deň!!!
Zbrane musia byť bez­peč­né!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Riešte takz­va­né auto­qes­ty. Možností je veľa.
Bojujte ale nepo­werp­la­y­eruj­te.
Bude sa hod­no­tiť rolep­lay a budú ho hod­no­tiť všet­ci kto­rý sa z danou oso­bou stret­li a výsled­ky budú zve­rej­ne­né na www.powerplayers.kokoti.zv 
Najlepší rolep­la­y­er dosta­ne… dosta­ne… dosta­ne čokoládu…

Čo potre­bu­je­te vedieť:
Dátum kona­nia: ráno 6.7.2006 až ráno 10.7.2006
Mesto kona­nia: Zvolen
Miesto kona­nia: Lesy pri Zvolenskej prieh­ra­de
Miesto stret­nu­tia: Železničná sta­ni­ca vo Zvolene
Čas stret­nu­tia: od 07:00 do 11:00 vás bude­me čakať
Potreby: Všetko čo potre­bu­je­te na troj­dňo­vú sta­no­vač­ku a základ­ná LARPová výba­va.
Backgroundy a vaše otáz­ky posie­laj­te na môj e‑mail: RELLIK-VZ@azet.sk

História a príbeh:

Konril… Táto bohom zabud­nu­tá zem už pre­ži­la toho mno­ho… Kde sa to všet­ko zača­lo vie len boh. Po dlhé tisíc­ro­čia sa na úze­mí tej­to zeme bojo­va­lo. Neúprosné bit­ky o kryš­tál moci medzi dob­rom a zlom sa pre­hĺbi­li až do takej mie­ry že stvo­ri­teľ sa už na to nemo­hol poze­rať a tak zoslal búr­ky, pla­me­ne, zeme­tra­se­nia a vích­ri­ce aby sa na kryš­tál raz a navž­dy zabud­lo. Meteority vyvo­la­li zeme­tra­se­nia… Ich pla­me­ne šľa­ha­li do kaž­dé­ho rohu a v tom ich pod­po­ro­va­li tor­ná­da. Búrky to všet­ko zavŕ­ši­li poto­pou. Keď sa všet­ko skon­či­lo boh kvô­li pla­ču anje­lov daro­val nový život. Začala rásť nová trá­va a s ňou začal rásť aj nový svet. Boh však nikdy neza­bu­dol na to čo sa sta­lo a tak si vybral jed­né­ho s pome­dzi smr­teľ­ní­kov a dal mu moc ovplyv­ňo­vať živo­ty všet­kých a všet­ké­ho. „Osud„ – Riekol mu boh prvý krát.
Životy smr­teľ­ní­kov sa zača­li postup­ne vyví­jať. Zver zača­la behať po lesoch, vtá­ky a dra­ky zača­li lie­tať po oblo­he, ryby opäť plá­va­li v rie­kach a ľud­stvo… Ľudstvu zvo­lil smer osud. Ani on však nemo­hol zme­niť ich myseľ lusk­nu­tím prs­tov. V tej dobe vznik­lo prvé mes­to. Konril. Za zakla­da­te­ľa je pova­žo­va­ný Konril I. Bol to prá­ve on kto doká­zal zjed­no­tiť všet­ky rasy. Tento sen však nikdy nemo­hol byť doko­na­lí. Ľudia by doká­za­li naží­vať v mie­ri s Elfmi. Ba dokon­ca by doká­za­li naží­vať aj so škret­mi a orka­mi. Ale ces­ty osu­du sú nevys­py­ta­teľ­né. Konril I. vlá­dol dlhé roky. Dokázal udr­žať v mie­ri celú zem. Nikdy však nemo­hol mať deti a to ho nako­niec dohna­lo k šia­len­stvu a spá­chal samov­raž­du. Po jeho smr­ti nastú­pil na trón Gork z rasy orkov. Dlho sa hovo­ri­lo o tom že to nemu­se­la byť samov­raž­da. Ale Gork v pod­sta­te nebol zlý kráľ. Žil vo veľ­kom. Rád jedol, rád pil, rád sa oblie­kal a rád sa smial… Nedbal síce o kra­ji­nu, ale aspoň nero­bil roz­ru­chy. Nakoniec zomrel na sta­ro­bu ako sa na krá­ľa pat­rí. Ani jeden z jeho synov nech­cel byť krá­ľom čo bolo zau­jí­ma­vé. Shaga bol reme­sel­ník a Rogo bol sochár. Na tró­ne sa vys­trie­da­li hádam všet­ky rasy. Za ten čas bolo vymys­le­né vše­li­čo a vysta­va­né hoci­čo. Dnešným krá­ľom je Ervinius syn Bapanua. Po smr­ti svoj­ho otca nastú­pil na trón aby nasle­do­val šla­pa­je svoj­ho otca. Nie všet­ci sú s ním spo­koj­ný. O nedl­ho má byť koru­no­va­ný za pra­vé­ho kráľa.

Pravidlá: Ďakujem tým ktroý mi pod­ra­di­li aby som ich sem hodil…

1. Postava – Vaša posta­va by mala byť rolep­la­y­o­vá. Čo sa týka toho čo môže­te hrať a aká posta­va môže­te byť zále­ží len od vašich mož­nos­tí rolep­la­yu, pri­mi­týv­ne­ho kos­tý­mu a váš­ho backg­roun­du. Úprimne vás však pro­sím aby ste neh­ra­li za dra­ka kôli tomu že chce­te vyvraž­di­li celý svet ale­bo nie­čo podob­né. Kľudne môže­te byť roľ­ník kto­rý je škret ak sa vám to páči, ale aj zlo­dej naprí­klad. Okrem toho posta­va sa dá nahá­dzať tak rých­lo ako rých­lo zbú­cha­te background. 

2. Zákony – v mes­te pla­tia tie isté záko­ny čo v reál­nom sve­te. Tak isto ako v reál­nom sve­te vás nezna­losť záko­na neo­spra­vedl­ňu­je. Tresty urču­je kráľ, ale­bo nástup­ca krá­ľa pop­rí­pa­de šerif ale­bo hlav­ný mág.

3. Súboje – v mes­te sú súbo­je zaká­za­né. Je to v záko­ne čís­lo 245 § 13 odsek 2.  Inak pove­da­né v mes­te sa boju­je na vlast­né rizi­ko… Pokiaľ je v mes­te hlav­ný mág neod­po­rú­čam bojo­vať, lebo on je zákon. Mimo mes­ta sú súbo­je povo­le­né. Vyzvať nie­ko­ho môže­te rôz­ny­mi spô­sob­mi, ale zále­ží len na súpe­ro­vi či výzvu príj­me a vyj­de z mesta.

4. Boj – Bojuje sa súbo­jom rolep­lay. Inak pove­da­né pokiaľ nemá­te brne­nie a dosta­ne­te napr. zásah cez bru­cho oby­čaj­ným glá­diu­som tak ste mŕt­vy. Zásah cez ruku – nebo­ju­je­te s ňou a hrá­te, že ste pora­ne­ný, ale­bo že vám ju odsek­li… to isté aj s nohou… zále­ží na rolep­lay ale nepo­werp­la­y­eruj­te prosím…

5. Mágia – Mágia sa tak isto robí rolep­la­y­eovo. Neriešte pro­sím také veci ako, že nabeh­ne­te ako mág ohna medzi desia­tich bojov­ní­kov a ozná­mi­te im že ste spra­vi­li nesku­toč­ne veľ­ký fire­ball a všet­ci sú mŕt­vy lebo na to by ste potre­bo­va­li aspoň päť minú­to­vé zaklí­nad­lo v kto­rom by sa muse­la kaž­dá veta rýmo­vať a muse­lo by to dávať zmy­sel. Istý mág z neme­no­va­né­ho vam­pi­re lar­pu mal takis­to pri­pra­ve­né super rýmo­vač­ky kto­rým sa dá pocho­piť a bolo to nesku­toč­ne ťaž­ké zapa­mä­tať si tie zaklínadlá.

6. Zbraňe – Sú chlad­né, vrha­cie a stel­né.
Chladné – Meče, dýky, kla­di­vá, seke­ry, snáď nech­ce­te aby som to roz­pi­so­val.
- Musia byť bez­peč­né a budú sa skú­šať!!!
- Dúfam že sa náj­du bláz­ni ako ja čo si potr­pia na kre­a­ty­vi­te…
Vrhacie – Vrhacie dýky, nože, hviez­di­ce, seker­ky.….…
- pla­tí to čo pri chlad­ných.
Strelné – Luky, kuše, luko­ku­še, kušo­lu­ky.…
- mali by strie­lať ale musia byť pez­peč­né.… VYNALIEZAVOSŤ
7. Brnenia – Sú tri dru­hy – Kožené, krúž­ko­vé, kovo­vé.
- kože­né – bojov­ník zdr­ží o 1 zásah naviac – inak – 1 do pra­vej nohy
- 1 do ľavej nohy
- krúž­ko­vé – pres­ne to isté len dva zása­hy – 1 do pra­vej ruky
- kovo­vé – pres­ne to isté len tri zása­hy – 1 do ľavej ruky
- 1 do chrb­ta
- 1 do hrude

8. Budovy – Sú to sta­ny, prí­streš­ky a podob­ne. Tvoria v pod­sta­te malé mesto.

TVOJA HLAVNÁ ÚLOHA:
ŽIŤMESTE PODĽA TOHO AKO BY ŽILA TVOJA POSTAVA!!! ROLEPLAY

Backgroundy a vaše otáz­ky posie­laj­te na môj e‑mail: RELLIK-VZ@azet.sk

Miesto

Baková Jama
Baková jama

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Fall to Konril

6. 7. 2006 - 10. 7. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Baková Jama, Baková Jama

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.