Preskočiť na obsah

FALL TO KONRIL 2

17. 8. 2007 - 19. 8. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Príbeh:

Konril… Svet kto­rý bol nešťast­nou náho­dou zni­če­ný pri spus­te­ní rag­na­ro­ku. Čakalo sa, že to zlo prí­de. A ono priš­lo. Starý veš­tec však pred­po­ve­dal, že posvät­né mies­to bohov zosta­ne nepo­škvr­ne­né. Nik však neve­del, kde sa posvät­né mies­to nachá­dza. Ukázalo sa, že sku­toč­ným a pra­vým bož­stvom bolo veľ­ké PIVO. A tak zasvä­ten­ci toho­to bož­stva obja­vi­li posvät­nú pôdu, kto­rú bož­stvo obda­ri­lo tým hlav­ným… tým pod­stat­ným… tým naj dôle­ži­tej­ším… pivom… GALL, ako si zasvä­ten­ci hovo­ri­li pri­vied­li na posvät­né mies­to aj iných aby spo­lu pre­ko­na­li koniec sve­ta a aby si moh­ly na ces­tu do neko­neč­na zobrať to svo­je piv­ko… A tak sa všet­ci stret­li na mies­te zva­nom „the last inn„

Hra:

Hra samot­ná o sebe nie­je zlo­ži­tá. Vytvoríte si posta­vu alko­ho­li­ka, oble­čie­te sa do kos­tý­mu hybaj ho chľas­tať a zabá­vať sa s pria­teľ­mi pri ohni pri sta­noch pod holým nebom v krás­nom pro­stre­dí oko­lia Zvolena.

Inštrukcie?:

Vo Zvolene na Bakovej Jame. Budeme Vás čakať od 10:00 do 14:00 na vla­ko­vej sta­ni­ci vo Zvolene odkiaľ sa pôj­de auto­bu­som na síd­lis­ko Zlatý potok a z neho bude nedl­há ( kla­mem ) túra na mies­to posled­né­ho chľastania.

Povinná výba­va 😀

Stan, kary­mat­ka, spa­cák, zub­ná kef­ka, alko­hol, kos­tým hod­ný na fan­ta­sy LARP (nie je povin­né do detai­lov ale cení sa kre­a­ti­vi­ta) a vlast­ne všet­ko čo bude­te potre­bo­vať na poriad­nu zába­vu pod stan­mi v prí­ro­de s priateľmi.

PS

Ak som na nie­čo zabu­dol napíš­te mi pro­sím svo­je dota­zy na môj e‑mail RELLIK-VZ@azet.sk ale­bo mi zavo­laj­te na čís­lo 0910 785 096

Vopred ďaku­jem všet­kým kto­rý sa prí­du zabávať.

Miesto

Baková Jama
Baková Jama. Miesto kde sa konal FALL TO KONRIL 1. 

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

FALL TO KONRIL 2

17. 8. 2007 - 19. 8. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Baková Jama, Baková Jama

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.