Preskočiť na obsah

Erronis IV

  • larpová hra
23. 7. 2009 - 26. 7. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Pozývame vás na 4. roč­ník veľ­ké­ho fan­ta­sy lar­pu typu svet.
Keď bol v lete minu­lé­ho roka správ­ca kasí­na Cohen vyhlá­se­ny za pia­te­ho čle­na Rady, mno­hí dúfa­li, že v mes­te koneč­ne zavlád­ne kľud. Nemohli sa však mýliť viac. Krátko po svo­jej svat­be zmi­zol trpas­lík Gombal, člen Rady, a ak sa do roka nenáj­de, bude nut­né uspo­ria­dať ďal­ší tur­naj. Občanov to prí­liš netra­pi, už poma­ly ani nepa­mä­ta­jú, kedy Rada zasa­da­la v plnom zlo­že­ní.
Horšie je, že mes­tom sa začí­na šíriť zvlášt­ny nepo­koj. Niekoľko učen­cov zmiz­lo bez sto­py, na budo­vách sa zja­vu­jú buričs­ké nápi­sy. Ľudia začí­na­jú dis­ku­to­vať o veciach, v kto­rých by mal mať sluš­ný občan dáv­no jas­no. Je maté­ri­ový tur­naj naozaj ten najv­hod­nej­ší spô­sob, ako vybe­rať vlád­cov mes­ta? Kto je to Avatar a aké má s nami plá­ny? A je vôbec Exodus vysní­va­ným ide­álom, kle­no­tom upro­stred ska­ze­né­ho sve­ta ale­bo zla­tou kliet­kou, brá­nia­cou pokro­ku? Tieto otáz­ky budú ten­to rok v uli­ciach zaznie­vať čas­tej­šie než obvyk­le a nemož­no vylú­čiť, že výraz­ne zme­nia tvár mes­ta a oko­li­té­ho sveta.

Miesto

Dobrohost
Dobrohost

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Dobrohost
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.