Preskočiť na obsah

Erronis IV

23. 7. 2009 - 26. 7. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Pozývame vás na 4. roč­ník veľ­ké­ho fan­ta­sy lar­pu typu svet.
Keď bol v lete minu­lé­ho roka správ­ca kasí­na Cohen vyhlá­se­ny za pia­te­ho čle­na Rady, mno­hí dúfa­li, že v mes­te koneč­ne zavlád­ne kľud. Nemohli sa však mýliť viac. Krátko po svo­jej svat­be zmi­zol trpas­lík Gombal, člen Rady, a ak sa do roka nenáj­de, bude nut­né uspo­ria­dať ďal­ší tur­naj. Občanov to prí­liš netra­pi, už poma­ly ani nepa­mä­ta­jú, kedy Rada zasa­da­la v plnom zlo­že­ní.
Horšie je, že mes­tom sa začí­na šíriť zvlášt­ny nepo­koj. Niekoľko učen­cov zmiz­lo bez sto­py, na budo­vách sa zja­vu­jú buričs­ké nápi­sy. Ľudia začí­na­jú dis­ku­to­vať o veciach, v kto­rých by mal mať sluš­ný občan dáv­no jas­no. Je maté­ri­ový tur­naj naozaj ten najv­hod­nej­ší spô­sob, ako vybe­rať vlád­cov mes­ta? Kto je to Avatar a aké má s nami plá­ny? A je vôbec Exodus vysní­va­ným ide­álom, kle­no­tom upro­stred ska­ze­né­ho sve­ta ale­bo zla­tou kliet­kou, brá­nia­cou pokro­ku? Tieto otáz­ky budú ten­to rok v uli­ciach zaznie­vať čas­tej­šie než obvyk­le a nemož­no vylú­čiť, že výraz­ne zme­nia tvár mes­ta a oko­li­té­ho sveta.

Miesto

Dobrohost
Dobrohost

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Erronis IV

23. 7. 2009 - 26. 7. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Dobrohost, Dobrohost

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.