Preskočiť na obsah

Errónis 2

26. 7. 2007 - 29. 7. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Erronis 2 je dru­hý roč­ník fan­ta­sy Larpu orga­ni­zo­va­né­ho sku­pi­nou rôz­no­ro­dých ľudí s pozi­tív­nym prí­stu­pom k zába­ve, šer­mu, divad­lu (ale­bo aj RolePlayu), ale pre­dov­šet­kým s citom pre tu správ­nu fan­ta­sy atmo­sfé­ru, humor a neopa­ko­va­teľ­né her­né momenty… 

Samotný Erronis sa hneď svo­jím prvým roč­ní­kom zara­dil medzi naj­väč­šie slo­ven­ské lar­py a to jed­nak počtom hrá­čov (cez 80), ale hlav­ne orga­ni­zač­nou strán­kou samot­né­ho sve­ta ( reál­ne stav­by a her­né loká­cie, žiad­ne špa­gá­to­ve orgie). Zároveň sa urči­te može­me pochvá­liť veľ­mi dob­rou úrov­ňou rolep­la­yu tak­mer všet­kých hrá­čov s bonu­som v podo­be skve­lé­ho divad­la od skú­se­ných hrá­čov zastá­va­jú­cich úlo­hu CP

Ale dosť bolo samo­chvá­ly. Bez ohľa­du na to ako E1 dopa­dol (a že nad oča­ká­va­nia mno­hých), stá­le je čo zlep­šo­vať. Niekde tre­ba pri­dať, inde zase ubrať. Je potre­ba sa zba­viť nefunkč­né­ho a uro­biť sys­tém apli­ko­va­teľ­nej­ším, pou­ži­teľ­nej­ším – zábav­nej­ším. A pre­to sme ani my z Erronis Crew neza­há­ľa­li a pop­ri kofo­le, bil­liar­de a stol­nom fut­ba­le sme uva­žo­va­li, pre­mýš­ľa­li a húta­li ako spra­viť veci lep­šie, kraj­šie, funkč­nej­šie, megalomanskejšie…a tak poma­ly, ale isto, s vytrva­los­ťou mier­ne pris­pa­té­ho ľadov­ca vzni­kol cel­kom nový, ino­va­tív­ny, na Slovensku dosiaľ nepou­ži­tý kon­cept ERRONISu 2…(fanfáry a potlesk)

Nakoľko má byť toto len úvod, v krát­kos­ti si čo to povie­me o zme­nách, kto­ré Vám E2 ponúkne.…

Celkové roz­ší­re­nie kon­cep­tu hry ako sveta…nové per­ma­nen­tne obý­va­ne her­né loká­cie (okrem Mesta, rebel Camp, Temný hvozd, Skryté mes­to v baži­nách, Druidský hájik a tábor ama­zo­niek, Ostrov pokla­dov a ďalšie…)

Mesto s veľ­kým M…Celkom urči­te si pamä­tá­te mes­to z E1… bolo dob­ré… boli tam stav­by, bola tam atmo­sfé­ra … Ale pre­čo by to malo tak ostať? Prečo ho nespra­viť lep­šie, väč­šie, doko­na­lej­šie – iné… Nové stav­by, opev­ne­ná cita­de­la, prí­stav, cvi­čis­ko, mágs­ka veža, vyh­ňa, civil­né domy, väč­šia krč­ma, aré­na či cintorín…cez 10 nových reál­nych stavieb…Ba dokon­ca mož­nosť posta­viť si vlast­ný dom, či kúpiť už hoto­vý… Aj toto a nie­len toto Vám ponúk­ne cisár­ske mes­to v E2

Creep team… Približne 10 ľudí venu­jú­cich sa výhrad­ne stvár­ňo­va­niu vša­ko­va­kých dru­hov prí­šer, duchov, ban­di­tov a podob­nej háve­de… Od pri­mi­tív­nych ban­di­tov cez roz­zú­re­né­ho med­ve­ďa až po rôz­ne sku­pin­ky a tak­po­ve­diac relik­ty prí­ro­dy, na pora­ze­nie kto­rých Vám nebu­de sta­čiť ohá­ňať sa mečom. Budete núte­ní skú­šať rôz­ne tak­ti­ky, poznať sla­bé mies­to súpe­ra a vo vše­obec­nos­ti bude za potre­by nájsť iný spô­sob ako hru­bú silu… 

Množstvo her­ných pred­me­tov od dra­ho­ka­mov, zbra­ní, fľaš­ti­čiek, bylín a vše­mož­ných – pove­dz­me – atri­bú­tov zís­ka­ných z Vami pora­ze­ných beš­tií ako zuby, perá, kože, oči a podob­ne… Ďalej v hre nara­zí­te na magic­ké amu­le­ty, zvit­ky, kni­hy a dokon­ca aj na vymo­že­nos­ti moder­ných tech­no­ló­gií ako balis­ty, delá či lode…

Ekonomika… ten­to rok naozaj funkč­ná a prehľadná…pevne sta­no­ve­né ceny u mest­ské­ho obchod­ní­ka, lep­ší a drah­ší tovar na čier­nom trhu…
Možnosť zaro­biť si služ­bou cisár­stvu, ťaže­ním v bani, ako námor­ník, žold­nier, ale­bo zlo­dej… môže­te aj sami obcho­do­vať, sku­po­vať tovar či ho pre­dá­vať, tvo­riť cenu, pop­rí­pa­de sa stať mag­ná­tom pokiaľ to zvládnete…a prežijete…

Plánované her­né udalosti…dej je pocho­pi­teľ­ne na Vás, avšak pre­čo ho občas nena­kop­núť? Obzvlášť keď sa bude jed­nať o zau­jí­ma­vý atmo­sfé­ric­ký prvok ako naprí­klad divad­lo, aré­na či iné dru­hy zába­vy. Každopádne, nemu­sí­te mať oba­vy, že by hra skĺz­la do pre­de­fi­no­va­né­ho naskrip­to­va­né­ho reži­mu, pop­rí­pa­de že by bola ume­lo tla­če­ná istým sme­rom… Pre nás je prvo­ra­dé, aby sa hra vyví­ja­la pri­ro­dze­ne bez zby­toč­né­ho tla­ku von­kaj­ších ume­lo zavá­dza­ných udalostí…

Množstvo CP a skú­se­ných hrá­čov… A aj keď je E2 posta­ve­ný na zákla­de ini­cia­tí­vy a voľ­nos­ti jed­not­li­vých postáv, roz­hod­li sme sa vytvo­riť pev­ný rámec zaru­če­ných mož­nos­tí, ques­tov a úloh, aby sa aj menej skú­se­ní hrá­či na lar­pe nestra­ti­li a mali neus­tá­le čo robiť… 

Nuž a čo dodať na koniec? Hádam len, že ďalej už závi­sí len na kaž­dom z Vás, ako sa k hre posta­ví a ako k nej bude pri­stu­po­vať. Či už sa nechá­te uná­šať dejom a sta­ne­te sa aktív­nou súčas­ťou her­né­ho prí­be­hu, ale­bo sa roz­hod­ne­te ovplyv­niť samot­ný svet E2 a sta­ne­te sa pre­bor­ní­kom v jed­nom z ponú­ka­ných reme­siel, či už ako kováčs­ka legen­da seve­ro­vý­cho­du, ale­bo ako neo­hro­ze­ný kapi­tán sied­mych morí, ale­bo ako maj­ster tesár, o kto­ré­ho výrob­ky bude mať záu­jem samot­né cisár­stvo. Je len na Vás, či bude­te vyhľa­dá­vať výzvy, figu­ro­vať v zlo­ži­tej sple­ti intríg, či hľa­dať svä­tú prav­du a božiu proz­re­teľ­nosť. Alebo či sa roz­hod­ne­te ovlá­dať a mani­pu­lo­vať s ostat­ný­mi hráč­mi, využí­vať ich vo svoj pros­pech a vytvá­rať tak jad­ro samot­nej hry…
Možností je veľa, sta­čí si len zvo­liť pre Vás tú najv­hod­nej­šiu ces­tu, vybrať sa po nej a užiť si hru…

Miesto

Krivoklát
Pri obci Krivoklat.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Errónis 2

26. 7. 2007 - 29. 7. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Krivoklát, Krivoklát

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.