Preskočiť na obsah

Erkenov MiniLARP, Les Garoton

  • larpová hra
23. 10. 2004 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Je to akcia typu Fantasy. Nápady na pra­vid­lá som čer­pal zväč­ša z Gharnaa Geonu.
Uvodny prí­beh :
Po neča­ka­nom a zdr­vu­jú­com víťazs­tve tem­nej stra­ny v lese Garoton a po úspeš­nom otvo­re­ní brá­ny do niž­ších pekel­ných sfér, sa moc tem­ných mágov zná­so­bi­la nie­koľ­ko krát a svet sa zno­va zmie­ta v boji a ohni. Po nie­koľ­kých zdr­vu­jú­cich víťazs­tvách nad slo­bod­ný­mi krá­ľov­stva­mi sa avšak prí­sun sily zasta­vil a brá­na sa zatvo­ri­la. Nikto pres­ne nevie čo bolo toho prí­či­nou. Elfovia avšak nele­ni­li a vymys­le­li plán. Spolu s ľuď­mi sa vydá­va­jú do tem­né­ho lesa Garoton, s cie­ľom usku­toč­niť ho. Temnotu však trá­pi iná vec. Zistiť ako brá­nu zno­va otvo­riť a naj­me, kto je za túto osu­do­vú neho­du zod­po­ved­ný. I keď je teraz les Garoton zaha­le­ný tem­no­tou, jeho teraz ešte viac strá­že­né tajom­stvá naďa­lej pri­ťa­hu­jú odváž­nych dob­ro­dru­hov, kúzel­ní­kov a alchy­mis­tov. Ani teraz tomu nie je inak..

Miesto

Furča, Košice
Les sa nacha­dza pri síd­lis­ku Furča. Chodia k nemu tro­lej­bu­sy a aj auto­bu­sy 15, 30, 32.. Treba vystú­piť na zastáv­ke „Poliklinika“.
Začiatok hry bude oko­lo 11h tak­že by sa hrá­či mali dosta­viť naj­ne­skôr do 10h ráno. Na zastáv­ke bude ľudí čakať orga­ni­zá­tor, kto­ry pri­ve­die neznal­cov loká­cie lesa k mies­tu urče­nia 🙂
Hráči sú na túto akciu pozý­va­ní, ale aj Tí, kto­rí pozva­ní nie sú, sa pro­sím nech nehne­va­jú, pre­to­že mies­to hry je obme­dze­né na max. 15 🙂

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Furčiansky les, Košice
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.