Preskočiť na obsah

Dobrí, Zlí a Škaredí – Prvá Krv

29. 4. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

ZRAZ JE NA LINGOVE O 8:30!!!
Pôjde o dôklad­né pre­skú­ša­nie našich zbru­su-nových pra­vi­diel. Podmienkou účas­ti je pre­to ich doko­na­lá ZNALOSŤ. Bude to jed­no­dňo­vá akcia zame­ra­ná pre­važ­ne na boj. Kostýmy budú obzvlášť dôle­ži­té, keď­že máme v plá­ne doto­čiť trai­ler pre Dobrých, Zlých a Škaredých. Takže ak náho­dou bude­te mať 29. aprí­la chuť vykú­pať svoj meč v krvi nepria­te­ľa a odštar­to­vať svo­ju herec­kú kari­é­ru, pokoj­ne sa dostavte >:) 

Stretávka je 8: 30 na Lingove, čo je koneč­ná zastáv­ka auto­bu­sov: 18, 20, 31, 39, 55, 101, RA6RA7 a tro­lej­bu­sov 70, 71 a 72.

Miesto

Furča, Košice
„Temný Les“ na Furči.

Pre ľudí, kto­rí by sa ONESKORILI mám „struč­ný“ popis ako sa dostať pria­mo na „mies­to činu“…
Takže, keď vystú­pi­te na Lingove, mali by ste zba­dať Charkovskú, kto­rá sto­jí na kop­ci. Pôjdete sme­rom k nej a bude­te pokra­čo­vať chod­ní­kom, kto­rý vedie poza ško­lu.
(Pomedzi rodin­né domy) Na kon­ci chod­ní­ka sto­jí byto­vé druž­stvo. (Je vid­no veľ­ký napis) Hneď za ním je vchod do lesa, vodo­hos­po­dár­sky pod­nik a nie­čo čo sa podo­bá elek­trár­ni 😛
Nevojdete do lesa hlav­ným vstu­pom ale pôj­de­te až dru­hou odboč­kou poza „elek­trá­reň“.
Tam zba­dá­te veľ­ké elek­tric­ké sto­žia­re a nepôj­de­te tak ako­by ste logic­ky pred­po­kla­da­li po chod­ní­ku, ale vydá­te sa pop­ri tých sto­žia­roch. Po chvíľ­ke by ste mali dojsť na lúku. Ak žiad­nu lúku nenáj­de­te, prav­de­po­dob­ne ste zablú­di­li a je potreb­né kon­tak­to­vať nie­ko­ho z orga­ni­zač­né­ho tímu.:P
Takže…
Pre Vojvodu – Feďa Fragortha: 0905 601 955
Pre Mňa – Sicca Klepsusa: 0915 167 719
Pre Samotného Diabla – Keša: 0907 155 212

Ak by ste sa pred­sa len zdrá­ha­li ria­diť sa tými­to pokyn­mi a nech­ce­li pod­ni­kať nič na vlast­nú päsť, pokoj­ne zavo­laj­te na jed­nu z tých­to „horú­cich liniek“ a my vám tú ces­tu vysvet­lí­me ešte raz, ale­bo za vami v kraj­nom prí­pa­de nie­ko­ho pošleme 😛

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Dobrí, Zlí a Škaredí – Prvá Krv

29. 4. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Furčiansky leso­park, Košice
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.