Preskočiť na obsah

DEFCON

12. 9. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Zaujíma vás, ako sa cítil Kennedy, keď zis­til, že mu pod nosom Chruščov inšta­lu­je jad­ro­vé zbra­ne? Aká bola atmo­sfé­ra v štá­boch roz­de­le­né­ho Nemecka, keď bol svet dote­raz najb­liž­šie k jad­ro­vej voj­ne? Aký mal z toho všet­ké­ho pocit súd­ruh Fidel?

V sobo­tu 12.9.2009 sa to všet­ko dozviete!

Prvý beh DEFCONu je plá­no­va­ný ako oddy­cho­vá hra pre desiat­ky hrá­čov, v kto­rej schop­nosť trie­diť a správ­ne vyhod­no­co­vať infor­má­cie roz­hod­ne o ďal­šom osu­de sve­ta. Klasické pre­zi­dent­ské čer­ve­né tele­fó­ny, či komu­ni­kač­né pros­tried­ky taj­ných slu­žieb a gene­rál­nych štá­bov bude­me simu­lo­vať skrz inter­ne­to­vé pripojenie.

Hráči sú pri­jí­ma­ní indi­vi­du­ál­ne, žiad­ne vše­obec­ne per­so­nál­ne pod­mien­ky nerie­ši­me. Technické pod­mien­ky závi­sia od doho­dy s organizátormi.

Viac infor­má­cií pri­bud­ne čosko­ro, aké­koľ­vek otáz­ky, či návrhy adre­suj­te na PM, či ICQ 243–130-099.

Miesto

inter­net
bude sa konať na via­ce­rých mies­tach záro­veň, veľ­ká časť hry pre­beh­ne elek­tro­nic­kou komunikáciou

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

DEFCON

12. 9. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
inter­net, internet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.