DEFCON

Pridal(a)
admin

Kedy
12. 9. 2009
začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Kde
inter­net

Čo

  • larpová hra

Zaujíma vás, ako sa cítil Kennedy, keď zis­til, že mu pod nosom Chruščov inšta­lu­je jad­ro­vé zbra­ne? Aká bola atmo­sfé­ra v štá­boch roz­de­le­né­ho Nemecka, keď bol svet dote­raz najb­liž­šie k jad­ro­vej voj­ne? Aký mal z toho všet­ké­ho pocit súd­ruh Fidel?

V sobo­tu 12.9.2009 sa to všet­ko dozviete!

Prvý beh DEFCONu je plá­no­va­ný ako oddy­cho­vá hra pre desiat­ky hrá­čov, v kto­rej schop­nosť trie­diť a správ­ne vyhod­no­co­vať infor­má­cie roz­hod­ne o ďal­šom osu­de sve­ta. Klasické pre­zi­dent­ské čer­ve­né tele­fó­ny, či komu­ni­kač­né pros­tried­ky taj­ných slu­žieb a gene­rál­nych štá­bov bude­me simu­lo­vať skrz inter­ne­to­vé pripojenie.

Hráči sú pri­jí­ma­ní indi­vi­du­ál­ne, žiad­ne vše­obec­ne per­so­nál­ne pod­mien­ky nerie­ši­me. Technické pod­mien­ky závi­sia od doho­dy s organizátormi.

Viac infor­má­cií pri­bud­ne čosko­ro, aké­koľ­vek otáz­ky, či návrhy adre­suj­te na PM, či ICQ 243–130-099.

Miesto

inter­net
bude sa konať na via­ce­rých mies­tach záro­veň, veľ­ká časť hry pre­beh­ne elek­tro­nic­kou komunikáciou

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
inter­net
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.