Preskočiť na obsah

Dedičstvo

  • larpová hra
5. 12. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Špinavé dedič­stvo

Príbeh sa odví­ja v dáv­nej minu­los­ti v pro­stre­dí báj­ne­ho Severu. Ústrednou témou je osud troch bra­tov, synov význam­né­ho lor­da. Po jeho smr­ti naj­star­ší syn dal vyhnať oboch mlad­ších súro­den­cov, a v dom­ne­ní že sú mŕt­vi si celý maje­tok pri­svo­jil. S pochyb­nou legi­tím­nos­ťou otcov­ho tes­ta­men­tu si taž­kú hla­vu nero­bil až do chví­le, než sa mu od jeho špe­ha dosta­la do uší sprá­va, že oba­ja bra­tia sa nezá­vis­le na sebe vra­ca­jú z opač­ných kútov sve­ta s nezná­my­mi úmys­la­mi. V stra­chu dal pod zámien­kou vymys­le­né­ho úto­ku škre­tov uzat­vo­riť mes­to a rých­lo sa pokú­sil vytvo­riť faloš­ný tes­ta­ment, v kto­rom by všet­ko pri­pad­lo jemu. K dokon­če­niu doko­na­lé­ho fal­zi­fi­ká­tu chý­ba už iba jedi­né – pečať jeho otca. Tá sa ale stra­ti­la v čase keď sta­rý lord zomrel. Špeh mu pre­to pove­dal o istom zlo­de­jo­vi, kto­rý bol pred mno­hý­mi rok­mi vyhna­ný z mes­ta, a kto­rý by tú pečať vyro­biť doká­zal. Nastávajú pre­to pre­te­ky s časom kde si nik nie je istý loja­li­tou, kde zra­da môže prí­sť kedy­koľ­vek a kde sa hrá o viac než len o česť či maje­tok, ale o holý život. 

regis­truj­te sa pro­sím do piat­ku do 15:00. vstup je zadarmo. 🙂

Miesto

Poráč
Starý dob­rý Poráč 🙂 kto by neve­del kde to je, nech sa ozve orga­ni­zá­to­rom (kon­takt v profile)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Poráč
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.