Preskočiť na obsah

Dedičstvo

  • larpová hra
11. 6. 2010 - 13. 6. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Konan sa zo sta­chu pred množ­stvom svo­jich dedi­čov odo­bral do bez­peč­nej a zapad­nu­tej pohra­nič­nej osa­dy, kde v poko­ji umrel, zabud­nu­tý pred šírim sve­tom a naj­mä pred potom­stvom. Prešlo mno­ho rokov pokiaľ­sa chý­ri o jeho úkry­te dosta­li do sve­ta, táto sprá­va však vyvo­la­la obrov­ský roz­ruch, a teraz kaž­dý dob­ro­druch a pod­vod­ník ute­ká do osa­dy Hole aby si zais­til aspoň kúsok s báj­ne­ho dedičstva.

Hráči môžu pri­chá­dzať už v pia­tok ale ofi­ciál­ne hra začne až v sobo­tu o 11:00 ráno a bude trvať až do nede­le poobe­dia hra bude pre­bie­hať aj v noci tak­že bude sa hrať v pod­sta­te nepretr­ži­te od začiat­ku hry​.Na hre sa bude hrať šatrch.
Hráči si vytvá­ra­jú posta­vy sami kto­ré nám násled­ne pošlu naj­ne­skôr do 7.6.2010 čiže do pondelka.Pri tvor­be posta­vy vám nechá­va­me voľ­nu ruku.Postavy nám zašli­te na: borsukkonan@gmail.com
Ešte bliž­šie pod­rob­nos­ti na fórach sladu.

Miesto

Poráč
Malebná hor­ská dedi­na Poráč asi 20 km od Spišskej Novej Vsi
Spoje zo Spišskej Novej Vsi z auto­bu­so­vej sta­ni­ce z čís­la 6 :
pia­tok: 16:10 , 17:40 , 19:20
sobo­ta: 7:00 , 9:05

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Poráč
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.