Preskočiť na obsah

Čierne Príbehy Branwelu

9. 5. 2014 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 23:59
  • larpová hra

Panovník mes­ta Branwell bol posad­nu­tý moc­ným démo­nom, kto­rý ovlá­dol jeho myseľ. Do Branwelu sa razom hrnú zástu­py lie­či­te­ľov, alchy­mis­tov, nek­ro­man­tov a mno­hých iných pochyb­ných bytos­tí. Nie kaž­dý má však dob­ré úmysly.

 

Čierne prí­be­hy Branwelu je LARP zo sve­tov Diablo a Warhammer. Odohráva sa v hlav­nom Branwelskom hostinci.

 

Hra pre­bie­ha v pre­pra­co­va­nom pro­stre­dí plnom kulís a rek­vi­zít , kto­ré dotvo­ria atmo­sfé­ru hry. Hra je dopl­ne­ná o živú dobo­vú hud­bu. Počas hry môže­te využí­vať her­né pla­tid­lo Kráľovstva Vína.

 

Registrácia spo­lu s obšír­nej­ší­mi infor­má­cia­mi o hre pri­bud­ne 31.3.2014

 

Tento LARP je súčas­ťou pro­jek­tu občian­ske­ho zdru­že­nia Schatmansdorf : Zrealizuj svoj vlast­ný LARP , kto­rý bol pri­pra­ve­ný za úče­lom vycho­vá­vať novú gene­rá­ciu orga­ni­zá­to­rov LARPu na Slovensku. Občianske zdru­že­nie Schatmansdorf daro­va­lo tomu­to pro­jek­tu finanč­ný kapi­tál v sume 100 eur

 

Miesto

Farské Pivnice, Častá

Farská piv­ni­ca na námes­tí , ved­ľa kostola

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Do 1.5.2014 – 3 eura
Do 9.5.2014 – 5 eur

pre zaple­te­ných regis­tro­va­ných hrá­čov na LARP Kráľovstvo Vína do 1.5.2014 ZDARMA
Registračná strán­ka

Organizátor

Občianske zdru­že­nie Schatmansdorf Častá

Čierne Príbehy Branwelu

9. 5. 2014 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 23:59
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
A Hlinku 33, Častá
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.