Preskočiť na obsah

Bytovka

18. 4. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

5 ľudí v bytov­ke. Každý je iný a kaž­dý má svo­je tajom­stvo. Čo sa sta­ne, keď sa tie­to tajom­stvá odha­lia? Čo všet­ko sú ochot­ní uro­biť, aby sa tak nesta­lo? A kto je tajom­ným vra­hom, kto­rý spus­til laví­nu nešťast­ných udalostí?“

Na tie­to otáz­ky Vám odpo­veď podá kri­mi­nál­ny LARP s náz­vom Bytovka. Je kon­ci­po­va­ný ako LARP na opa­ko­va­nie pre 5 hrá­čov (3 muž­ské a 2 žen­ské role, v prí­pa­de potre­by sa dajú pri nie­kto­rých posta­vách uro­biť úpra­vy). Hráči sa ocit­nú v úlo­hách oby­va­te­ľov malej bytov­ke v men­šom mes­te. Hra sa bude odo­hrá­vať v rám­ci LARPovej čas­ti SlavConu, pres­ný čas a dátum závi­sí na orga­ni­zá­to­roch SC. Je mož­nosť, že sa odo­hrá viac kol, štan­dard­ne, máme však zatiaľ pries­tor len pre jedno.

pri­hláš­ky na mail: aless.svoboda@gmail.com

s pozdra­vom Erathis

Miesto

Slavcon
Priestory, kto­ré nám budú poskyt­nu­té orga­ni­zač­ným tímom SlavConu

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Bytovka

18. 4. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Slavcon, Slavcon

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.