Preskočiť na obsah

Brazavazská legenda

4. 6. 2010 - 6. 6. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Dovoľujem si váže­nú lar­po­vú obec pozvať na pse­udo­his­to­ric­kú LARP dvoj­dňo­vú akciu, kto­rá sa usku­toč­ní na pre­lo­me mája a júna v oko­lí Bratislavy.

Hra bude začí­nať pia­tok večer noč­nou hrou , pri kto­rou sa posta­vy zozná­mia so sve­tom a budú mať kopu mož­nos­tí her­ne sa pre­ja­viť. Dalo by sa pove­dať že táto prvá noc bude naj napí­na­vej­šia. Potom bude nasle­do­vať čas na spá­nok a odpo­či­nok. Denná hra a skon­čí sa noč­nou hrou, kde bude LARP ukon­če­ný a bude nasle­do­vať voľ­ná zába­va až do nede­ľa rána pre toho kto bude chcieť.

Hra je pse­udo­his­to­ric­ká, nie­su ale nevy­hnu­té his­to­ric­ké ani inak dobo­vé kos­tý­my i keď sú veľ­mi žia­da­né a víta­né a cel­ko­vo na kos­tý­mo­vú úro­veň bude kla­de­ný veľ­ký dôraz. Za to sa hrá­čom pokú­si­me odme­niť pek­ný­mi a reál­ny­mi kuli­sa­mi, kto­ré umož­nia že nič si nebu­de musieť hráč len fik­tív­ne predstavovať.

Nejedná sa o ťaže­nie ale o svet. Takže kaž­dý bude povin­ní napí­sať si živo­to­pis posta­vy a my sa ho pokú­si­me začle­niť do sveta.

V hre sa ale budú vysky­to­vať nasle­dov­né her­né sku­pi­ny, ku kto­rým bude posta­va pod­la svoj­ho pôvo­du i cie­ľov pri­čle­ne­ná i keď nebu­de na ňu nija­ko viazaná.

Miesto

Biely kameň, hrad
Hrad bie­ly kameň pri Bratislave

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Brazavazská legenda

4. 6. 2010 - 6. 6. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Biely kameň, hrad, Biely kameň, hrad

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.