Preskočiť na obsah

Branč – jar 2009

17. 4. 2009 - 19. 4. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Roku dve­ti­síc ôsme­ho, pano­va­nia roku dva­nás­te­ho krá­ľa náš­ho cte­né­ho, uro­dze­né­ho pána Maxmiliána I., dovŕ­šiac sta­vu plnej muž­nos­ti, sily a dôvti­pu pri­jal v deň sedem­nás­ty mesia­ca decem­bra, dar z tých cnos­tí jeho skve­lých a vlast­nos­tí od uro­dze­nej pani svo­jej pra­me­nia­ci. V hodi­nách ran­ných, keď ešte ni sln­ko silu svo­ju na múry pan­stva jeho neroz­lia­lo, vte­dy za vích­ri­ce burá­ca­nia objal po prvý raz prvo­ro­de­né­ho syna svoj­ho. Chlapča, oči kto­ré­ho, tvár i paže veľ­kosť ducha, silu a odva­hu po svo­jom otco­vi zde­de­nú pre­zrá­dza­li. Ošklivosť, tomu­to rodu krá­ľov typic­ká len stvr­di­la, že veľ­ké­mu otco­vi sa veľ­ký syn naro­dil. Iného mena chla­pec pri­jať nemo­hol i pre­to sa mu odo dňa toh­to šťast­né­ho hovo­riť Maxmilián malo. Radostné časy tie­to boli, kráľ mno­ho kláš­to­rov na dŕža­vách svo­jich obda­ril, mno­ho osláv skve­lých vystro­jil a páni naju­ro­dze­nej­ší skrí­ži­li lan­ce v tur­na­joch veľ­ko­le­pých na počesť prin­ca malé­ho. Zima toh­to roku veru tuhá bola, tak v mesia­ci prvom roku dve­ti­sí­ce­ho devia­te­ho príp­ra­vy na krst mla­dé­ho prin­ca zapo­ča­li, by tak kráľ s rodi­nou svo­jou opäť raz Boha medzi seba pri­ja­li a zbož­nosť syna svoj­ho zabez­pe­či­li. Vrúcna radosť a oča­ká­va­nia pre­chá­dza­li kra­ji­nou. Nie všet­ci sa však teši­li, nie kaž­dý mal srd­ce lás­kou k prin­co­vi, dedi­čo­vi napl­ne­né. V deň odcho­du krá­ľov­ské­ho sprie­vo­du do opát­stva neďa­le­ké­ho, kde krs­ti­ny konať sa mali, na stre­che palá­ca hav­ran usa­dol. Tiene hli sa, zna­me­nie dora­zi­lo, prí­jem­ca pocho­pil i do zbro­je sa navlie­kol i pril­bu nasa­dil a ticho do sprie­vo­du gar­dy osob­nej – za svoj­ho krá­ľa hneď – sa zaradil.

(úry­vok z Kroniky Alderonskej)

S otáz­ka­mi – nech sa páči do fóra http://​www​.slad​.sk/​f​o​r​u​m​/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​f​=​4​7​&​t​=​2​489

Miesto

Podbranč, hrad
Hrad nad obcou Podbranč v okre­se Senica

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Branč – jar 2009

17. 4. 2009 - 19. 4. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Podbranč, hrad, Podbranč, hrad

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.