Preskočiť na obsah

Boudiccae-ino Povstanie

10. 7. 2010 - 11. 7. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Píše sa rok 60 náš­ho leto­poč­tu, slo­bod­né náro­dy Európy jeden po dru­hom pod­lie­ha­jú pod moc­ný­mi pazúr­mi rím­ske­ho orla. Pod vlá­dou cisá­ra Nera pre­ží­va Rím obdo­bie svoj­ho naj­väč­šie­ho roz­ma­chu, lež rím­ska aro­gan­cia, kru­tosť a chti­vosť čosko­ro zaži­je kru­tý úder! Rímske voj­ská, plie­nia­ce, dran­cu­jú­ce a vraž­dia­ce po celej Británii totiž pre­bu­di­li beš­tiu, bola ňou kelt­ská krá­ľov­ná Boudicca,ktorá sa roz­hod­la str­hnúť z kelt­ské­ho ľudu oko­vy otroc­tva a so zbra­ňou v ruke si vydo­biť nas­päť zem svo­jich pred­kov, pomstit smrť svoj­ho manžela,poškvrnenú nevin­nosť svo­jich dcér a utí­šiť duchov dáv­nych kelt­ských bohov ‚bažia­cich po krvi za smrť svo­jich dru­idov a znes­ve­te­nie posvet­né­ho ostrova.Končí sa čas žitia, nastá­va čas umierania!

Popis akcie:
Akcia je pri­már­ne urče­ná pre nováčikov,ale pote­ší­me sa aj skú­se­ným hráčom.Akcia je orien­to­va­ná do času tes­ne pred povs­ta­ním a zná­zor­nu­je osu­dy bež­né­ho kelt­ské­ho člo­ve­ka pod útla­kom Rimanov a počiat­ky povstania.Hra sa vyzna­ču­je prv­ka­mi fan­ta­sy LARP‑u.Herný sys­tém sme pre ulah­če­nie hry zvo­li­li šatrh a kla­die­me dôraz ako na zába­vu tak aj na RP.

Na čo sa môže­te tešiť?
-púta­vý prí­beh
-dobo­vá kelt­ská dedina9robíme čo môž­me 
-množ­stvo ques­tov
-a ako inak poriad­na pred­bo­jo­vá sláv­nosť + Lanna (Fazula) v koze­nom kor­ze­te a s bicom 😛

Dátum a regis­trá­cia:
Hra sa usku­toč­ní 10–11 júla,predpokladaný začia­tok je sobo­tu 10. júla o 12.00 hod. ‚pres­ný koniec zále­ží len na Vás,predbežne je sta­no­ve­ný na nede­lu 11. júla o 6tej hodi­ne večernej.Registrovať sa môže­te emai­lom na : povstanie@gmail.com ale­bo PM na forach Lanna ale­bo Karotka.Predpokladaný účast­níc­ky popla­tok je 3e.

Miesto

Dlhé Pole
V dedin­ke Dlhé Pole,cca 10 km od Žiliny

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Boudiccae-ino Povstanie

10. 7. 2010 - 11. 7. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Dlhé Pole, Dlhé Pole

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.