Preskočiť na obsah

Bitka pri Starých Zadkoch 2009

  • larpová hra
26. 6. 2009 - 28. 6. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Priatelia, kama­rá­ti

Ani sme sa nenaz­da­li, a máme pred dve­ra­mi dru­hý roč­ník Bitky pri Starých Zadkoch, ten­to­krát s pod­ti­tu­lom Zem Nikoho, kto­rý sa usku­toč­ní 26. – 28. júna 2009 v oko­lí Martina.

Tak ako minu­lý rok, nepôj­de o kla­sic­kú bojovku/márovačku, ale o súži­tie pohra­nič­ných vojen­ských jed­no­tiek v čase kon­čia­ce­ho mie­ru a vyhro­cu­jú­ce­ho sa napä­tia. Väčší dôraz než na boj a jeho mecha­niz­my bude kla­de­ný na living fan­ta­sy, dip­lo­ma­ciu a samot­ný život a živo­by­tie voja­kov, ich výcvik a dodr­žia­va­nie vojen­skej disciplíny.

Námet hry sa odo­hrá­va v čase, do kto­ré­ho je umiest­ne­ný dej dru­hej kni­hy Ságy o zaklí­na­čo­vi – Krst ohňom, v blíz­kos­ti hra­nič­nej rie­ky Jarugy, na hra­ni­ci medzi Lyriou a Nilfgaardom. Nilfgaard začí­na zhro­maž­ďo­vať vojen­ské jed­not­ky v pohra­ni­čí s cie­ľom nahro­ma­diť potreb­né počty voja­kov pre invá­ziu do Lyrie. Na pomoc Lyrii pri­chá­dza Temeria, na pomoc Nilfgaardu sa sta­via Cintra. Ani jed­na zo strán nie je dosta­toč­ne pri­pra­ve­ná na otvo­re­ný kon­flikt, čo však neb­rá­ni men­ším pohra­nič­ným šar­vát­kam medzi pro­tiv­ník­mi. Olejom do ohňa pohra­nič­ných nepo­ko­jov sa môžu stať ofi­ciál­ne neut­rál­ne jed­not­ky, ope­ru­jú­ce v inkri­mi­no­va­nej oblas­ti. Scoia´tael, nesláv­ne zná­me Veverky, nená­vi­dia­ce Temeriu a vyhnan­ci z Cintry bro­ja­ci pro­ti Nilfgaardu môžu tiež zamie­šať kar­ta­mi v rozoh­ra­tej špi­na­vej pohra­nič­nej hre.

Oproti minu­lé­mu roč­ní­ku doš­lo k posu­nu deja späť, teda ten­to roč­ník nenad­vä­zu­je na roč­ník minu­lý, ale mu dejo­vo predchádza.

Pravidlá a zúčast­ne­né stra­ny kon­flik­tu náj­de­te popí­sa­né v najb­liž­ších dňoch na http://​bit​ka​.larp​.sk/

Miesto

Sklabinský podzá­mok
Miesto kona­nia – oko­lie Martina, Sklabinský podzámok

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Sklabinský podzá­mok
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.