Preskočiť na obsah

Bitka o stratené kráľovstvo

  • larpová hra
8. 5. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Líšky a divo­ké psy ohlo­dá­va­li kos­ti pad­lých bojov­ní­kov, tých kto­rý pad­li v kru­tom boji o toto krá­ľov­stvo. Len spúšť, a ticho.
Medzi mŕt­vy­mi sa našiel ešte jeden rane­ný. Jeho posled­né slo­vá vra­ve­li o kru­tom boji, ako sa Severania zmoc­ni­li vlá­dy no priš­la na nich záhu­ba, zhu­ba hroz­né­ho zla. Bola jeseň. Hŕstka zve­dov priš­la do tých­to nezná­mych kon­čín. no nevrá­ti­lo sa ich veľa, ale tí čo to pre­ži­li hovo­ri­li o úžas­nom pokla­de a naj­me o vzác­nom dra­ho­ka­me kto­rý vraj doká­že pre­dl­žiť život či oži­viť mŕt­vych, vylie­čiť zo zra­ne­ní. Tento dra­ho­kam pochá­dza ešte z dáv­nych čias. Kedysi dáv­no ho vytvo­ril sláv­ny alchy­mis­ta Hrehor. No potom čo ho uro­bil, sa začal boj oň, no po rokoch krva­vých bojov, sa ten­to kameň stra­til, nik nevie kam. Tu sa začal prí­beh o Stratenom Kráľovstve, jeho vlád­ca našiel ten­to kameň, bol ale tak cham­ti­vý že si ho pone­chal pre seba a až pri­šiel mor, kto­rý všet­kých zahu­bil no on sám nemo­hol zomrieť. a keď do jeho krá­ľov­stva priš­li votrel­ci vzbu­dil si armá­du neži­vých nemŕt­vych aby si kameň živo­ta mohol naďa­lej ucho­vať pre seba… A zve­do­via pred­nies­li výzvu: náj­de sa nie­kto kto vyr­ve ten­to kameň z jeho rúk sta­ne sa kráľom.

Rytieri a sta­toč­ný bojov­ní­ci, dob­ro­dru­ho­via a Bohatieri zvo­laj­te svo­je dru­ži­ny a zís­kaj­te nesmr­teľ­nú slávu!

Pozývam všet­kých bojach­ti­vých na túto bojov­ku kto­rá sa odo­hrá 8.5.2010 na Šarišskom hra­de
pra­vid­lá pla­tia ako predtým 

Môžte sa začať regis­tro­vať!
jed­not­liv­ci do tých­to frak­cii: Juhu, Východu, Západu, Severu
sku­pi­ny nad 5 čle­nov vo vlast­nej dru­ži­ne, frakcii

Miesto

Šarišský hrad
šariš­ský hrad
ide tam MHD z Prešova č.45

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Šarišský hrad
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.