Preskočiť na obsah

Bitka o Silmarily

  • larpová hra
6. 4. 2013 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Typ: fan­ta­sy bojovka

Účastníci: vek 15+, vhod­né pre začia­toč­ní­kov aj skú­se­ných hráčov.

Stručný popis: Tento rok sme si pre Vás pri­pra­vi­li opäť nie­čo nové. Na toh­to­roč­ných Silmariloch sa odo­hrá Bitka na Pelenorských poliach. Svoje sily si zme­ra­jú voj­ská Rohanu a Gondoru pro­ti Sauronovým ške­tom, Haradu a Umbaru.

Súčasne sme povo­li­li aj nie­koľ­ko nových zbra­ní ako rem­dih, malý päst­ný štít, vrha­cí oštep ale­bo jed­no­ruc­nú kopi­ju v kom­bi­ná­cii so ští­tom, a nie­kol­ko ďal­ších zlep­šo­vá­kov, kto­ré náj­de­te v pravidlách 🙂

Okrem toho máte mož­nosť hrať za nie­kto­rú z prí­be­ho­vých postáv, kto­ré majú aj svo­je jedi­neč­né špe­ciál­ne schop­nos­ti – ak bude­te mať výbor­ný kos­tým. Zoznam tých­to postáv bude zve­rej­ne­ný na fb strán­ke. Ak by teda chcel nie­kto bojo­vať v roli Gandalfa, Faramira ale­bo Nazgula, sta­čí nám to napí­sať a pri­pra­vo­vať kostým 🙂

A samoz­rej­me tak ako kaž­dý rok, aj teraz Vás čaka nespo­čet­ne veľa napä­tia, bitiek, bojov, zau­jí­ma­vé úlo­hy, rôz­no­ro­dé dejo­vé línie, námor­né bit­ky, vypa­ľo­va­nie dedín, ochra­na kara­ván a ako vždy neja­ké tie novin­ky, kto­ré môže­te nájsť v pra­vid­lách 🙂 Ako kaž­dý rok aj teraz Vás čaká obrov­ské množ­stvo bonu­sov za Vás kos­tým, brne­nia a pod. Všetky potreb­né infor­má­cie náj­de­te na strán­ke akcie ale­bo na vyš­šie uve­de­nej face­bo­oko­vej stránke.

Účasť: Nutné podať pri­hlas­ku na silmarily@centrum.sk a napi­sat nam vasu pre­zyv­ku (ale­bo meno) a frak­ciu ku kto­rej sa chce­te pri­dat. Pripadne nam ozna­mit svo­ju regis­tra­ciu na face­bo­oko­vej strán­ke – http://​www​.face​bo​ok​.com/​g​r​o​u​p​s​/​4​6​5​0​9​6​6​4​6​8​4​6​3​38/

Účastnícky popla­tok: Keď sa prihlásite:

Do 9.3.2013 => 2,00€

Do 30.3.2013 => 2,50€

Do 5.4.2013 => 3,00€

Priamo na hre => 3,50€ Ťešíme sa Vás!

 

Miesto

Košice – mest­ská časť Dargovský Hrdinov
Vstupe do lesa na síd­lis­ku Furča (Dargovských hrdi­nov). Stačí vystú­piť na zastáv­ke Exnárová, na kto­rú cho­dí auto­bus č. 15, ale­bo o jed­nu zastáv­ku niž­šie Poliklinika-Východ, kam sa dosta­ne­te auto­bus­mi 71, 72, 17 a 15. Od nej sta­čí ísť hore po uli­ci Maršála Koneva.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Erkenbrand

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Furčiansky les, Košice
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.