Preskočiť na obsah

Bitka o Silmarily 2015

2. 5. 2015 začí­na­me o 08:00, kon­čí­me o 18:00
  • larpová hra

Nirnaeth Arnoediad, alias Bitka o sil­ma­ri­ly, naj­väč­šia bit­ka Východu, sa teda už po desia­ty­krát v his­tó­rií slo­ven­ských bojo­viek zno­va hlá­si do služ­by a volá všet­kých udat­ných bojov­ní­kov, aby priš­li roz­hod­núť epic­ký a nezmie­ri­teľ­ný boj medzi dob­rom a zlom. Nad slo­bod­ným sve­tom sa zbie­ha­jú mra­ky. Sauron, tem­ný pán Mordoru, zhro­maž­dil obrov­ské voj­sko škre­tov, a do svo­jich radov zlá­kal aj bojov­ní­kov Haradu a umbar­ských kor­zá­rov. Proti jeho roz­pí­na­vej sile sto­ja už iba dve slo­bod­né krá­ľov­stvá – Gondor, kto­rý je však osla­be­ný neschop­nos­ťou svoj­ho správ­cu, a Rohan, kto­rý sa zoce­ľu­je po kru­tej voj­ne so Sarumanom. Na Pelenorských poliach, pred brá­na­mi Minas Tirith, zve­dú obe stra­ny roz­ho­du­jú­cu bit­ku, kto­rá roz­hod­ne o osu­de Stredozeme.

Všetci bojov­ní­ci!

Zhromaždite sa vo Furčianskom lese o osmej hodi­ne na regis­trá­ciu, kon­tro­lu bez­peč­nos­ti zbra­ní a pre tých kto­rí pou­ží­va­jú luk, tak aj skúš­ku luko­stre­lec­ké­ho umu.

Hra začí­na trú­be­ním na roh. Ďalšie trú­be­nie o 12:30 ozna­mu­je začia­tok obed­naj­šej pre­stáv­ky a trú­be­nie o 13:00 zas jej koniec. Hra skon­čí ked jed­na so strán zhro­maž­dí vo svo­jej pev­nos­ti sedem sil­ma­ri­lov a ubrá­ni túto pev­nosť po dobu 30 minut. Hra kon­čí dlým opa­ko­va­ným trú­be­ním na roh.

Po boji počí­taj­te s afterpárty(oslava po, vyhla­so­va­nie naj­lep­ších bojov­ní­kov, osla­vo­va­nie hrdi­nov a zve­li­čo­va­nie his­to­riek) tak­že si dones­te poži­veň – jed­lo, pitie – kaž­dý to čo pije a je. Niečo tep­lé na spanie(samovyhrievacieho elfa, deku). Ak ide­te zostat na after­ke tak tak je dosť vel­ká prav­de­po­dob­nosť že tam tábo­rí­me do rána.…

vstup iba s občian­skym pre­uka­zom – orga­ni­zá­to­ri ude­lu­jú výnim­ky ľuďom za kto­rých sa nie­kto zaručí.

 

Miesto

Košice

vystup na zastav­ke pri fur­cian­skom lese chod oko­lo teplarne/vodarne a pokra­cuj sme­rom tam z kadial pocu­jes krik skre­tov bub­no­va­nie bub­nov a dupot oli­fan­tov.… moz­no bude ces­ta aj fareb­ne ozna­ce­na. ak sa nevies najst a nevies kto si , kto si a co tu robis tak nasle­duj dav a on ta v tom­to kon­kret­nom pri­pa­de dove­die na sprav­ne miesto.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

zare­gis­tro­va­ní 2,5 eura

tí kto­rí jed­no­du­cho prí­du bez toho aby necha­li znať tak 3,5 eura.
Registračná strán­ka

Organizátor

Larpový cech Banskobystrický

Bitka o Silmarily 2015

2. 5. 2015 začí­na­me o 08:00, kon­čí­me o 18:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Furčiansky leso­park, Košice
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.