Preskočiť na obsah

Be Dark III 2006

5. 5. 2006 - 8. 5. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Čaute! Be Dark je tu opäť lep­ší a tem­nej­ší než kedy­koľ­vek pred­tým a my dúfa­me, že sa to odra­zí na hráčs­kej účas­ti. Prihlášky môže­te posie­lať Shezarovi na jeho e‑mail : matus.kabina@post.sk nakoľ­ko na strán­ke sa stá­le pra­cu­je a tak­to je to aspoň o to osob­nej­šie. Všetky potreb­né infor­má­cie (včet­ne pra­vi­diel) budú kaž­dé­mu záu­jem­co­vi zasla­né na e‑mail, z kto­ré­ho priš­la jeho pri­hláš­ka (ak chce­te aby sme vám to posie­la­li nie­kam inam, tak to pro­sím v pri­hláš­ke spo­meň­te). Odporúčame aby sa kaž­dý pri­hlá­sil osob­ne. Ak by nie­kto chcel pri­hlá­siť celú par­tiu, zod­po­ve­dá za to, že všet­ky potreb­né infor­má­cie sa k nim dosta­nú. Ak ste vo World Of Darkness a vo Vampire nová­čik a kto­vie­koľ­ko toho nevie­te, neza­bud­ni­te to do pri­hláš­ky napí­sať. Pošleme vám struč­nú minimalizáciu. 

V pia­tok 05.05.2006 vás bude­me poobe­de (pres­ný čas sa kaž­dý dozvie) oča­ká­vať na želez­nič­nej sta­ni­ci. Kto prí­de­te busom neboj­te sa, na želez­nič­nú odtiaľ doho­diť kame­ňom. Skutočne nemá­te kde zablúdiť. 

Kto ešte nemá­te u nás žiad­nu zare­gis­tro­va­nú posta­vu, pošli­te nám ju pro­sím čo naj­skôr po obdr­ža­ní pra­vi­diel. Ako takú posta­vu vytvo­riť je uve­de­né v pravidlách. 

Kto už posta­vu máte, teší­me sa na vaše repor­ty. Po prí­pa­de si môže­te v rám­ci mož­nos­tí podo­pĺňať svoj background. 

Na posta­vách sa sku­toč­ne opla­tí vyza­bá­vať pre­to­že za report (1–10 CP), za backg­round (1–10 CP), za kos­tým (1–10 CP), za rolep­lay (3–30 CP) a za zna­losť pra­vi­diel (0–5 CP) sa dá zís­kať via­cej CP, než prav­de­po­dob­ne zís­ka­te z questov. 

Kto ste boli na pre­doš­lých roč­ní­koch, vie­te kde je valaš­ka. Kto ste nebol, zis­tí­te kde je valaš­ka. Vždy o 20 : 00 (na začiat­ku hry) a o 5: 00 (koniec hry) sa orga­ni­zač­ne stre­tá­va­me na tom­to mies­te už, ale­bo ešte BEZ ANKHOV. Tu sa fasu­jú bodí­ky za rolep­lay, fotí sa, hod­no­tí sa hra a všet­ky ostat­né veci. 

Dôležité veci :

1 Vaše tele­fón­ne čís­lo na mobil. Bez neho to abso­lút­ne nej­de, tak­že ho pro­sím pri­ba­liť do pri­hláš­ky, k posta­ve, ale­bo potvr­de­nia účas­ti a to aj v prí­pa­de, že ste sa zúčast­ni­li pre­doš­lých ročnkov. 

2 Potvrdiť účasť ak sa chys­tá­te prí­sť, NAJNESKUOR 3 dni pred LARPom, aby sme to ešte stih­li stop­núť ak sa nás nenaz­bie­ra dosť. Môžete tak uči­niť kedy­koľ­vek ste si istí, že prí­de­te. Nemusí to byť na posled­nú chví­ľu. Potvrdiť účasť zna­me­ná poslať krát­ky mail s obsa­hom asi : OK! Na 100% pri­dem. Mozete so mnou ratat. 

3 Napíšte nám v potvr­de­ní účas­ti ako ste na tom s ubyt­kom (aj keď ste to uro­bi­li už pred­tým), aby sme vede­li, či vám máme rezer­vo­vať uby­tov­ňu, ale­bo ste si nie­čo našli. Naviac sa asi v máji už bude dať sta­no­vať a lesík je vo Zvolene od cen­tra mes­ta na skok. Cennosti a hara­bur­dy 😉 si môže­te odlo­žiť u nás.

4 Všetky zbra­ne musia byť oba­le­né do hod­váb­nej mäkos­ti 😉 … ale nie… skrát­ka si nedo­nes­te nič, čím by ste sa vy osob­ne báli dostať. Kto má prob­lém s oba­lo­vým mate­riá­lom, môže­me na požia­da­nie zohnať miri­lon za 13 Sk / meter (mys­lím, že super­lac­né). Kto už fakt nemá nič iné, nech to oba­lí do dákych tex­til­ných han­dier a zavia­že motú­zom. Tu sa väč­ši­nou nepou­ží­va­jú chrá­ni­če, tak­že s kusom tvr­dé­ho dre­va vám bojo­vať nedo­vo­lí­me. Neva! Aj holé ruky su pre upí­ra mimo­riad­ne účin­ná zbraň. 

5 Prosíme vás veľ­mi pek­ne: pri hre spo­lu komu­ni­kuj­te ako posta­vy a nie ako hrá­či. Pokiaľ je to len tro­chu mož­né, neho­vor­te mimo hru ani s ope­rá­to­rom. Ide o rolep­lay, nie?

6 Ďalšie veci, čo by vám moh­li prí­sť vhod: bater­ka, disc­man, náh­rad­ná posta­va (aspoň jed­na) keby ste náho­dou zheb­li. Okrem toho: šesť zo šies­tich orga­ni­zá­to­rov odpo­rú­ča toalet­ný papier :-))) 

Odporúčal by som túto strán­ku prie­bež­ne sledovať.

Miesto

Zvolen
Mesto Zvolen a oko­li­té lesy

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Be Dark III 2006

5. 5. 2006 - 8. 5. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Zvolen, Zvolen

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.