Preskočiť na obsah

Be Dark 4ever

5. 4. 2007 - 9. 4. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Čaute! Organizátorská sna­ha na Be Darku stá­le neutí­cha a tak vás všet­kých s rados­ťou a hrdos­ťou pozý­va­me do Zvolena na už štvr­tý LARP so znač­kou Be Dark, kto­rý má už koneč­ne aj svo­ju vlast­nú strán­ku, čo pri­nies­lo mno­ho a mno­ho nových mož­nos­tí. Predovšetkým je to nový spô­sob pri­hla­so­va­nia, kto­rý si zis­tí­te na strán­ke. Je to vskut­ku jed­no­du­ché, tak­že sa neboj­te. Backgroundy a cha­rac­ter she­e­ty sa už tak­tiež posie­la­jú na fóra po regis­trá­cií do vašich súkrom­ných fór. Ďalším prí­no­som je úkaz pome­no­va­ný Be Dark Online a síce : Be Dark už teraz beží aj medzi LARPami a hrá sa prak­tic­ky nepretr­ži­te na úrov­ni stol­né­ho RPG pomo­cou komu­ni­ká­cie cez naše fóra (viac sa dočí­ta­te na strán­ke). Čiže kto si zare­gis­tu­je posta­vu môže prak­tic­ky okam­ži­te začať ovplyv­ňo­vať dia­nie vo Zvolene komu­ni­ká­ci­ou s ostat­ný­mi hráč­mi a orga­ni­zá­tor­mi. Nevýhodou je, že ten­to spô­sob neumož­ňu­je aby jeden hráč pri­hlá­sil celú par­tiu, tak­že kaž­dý sa musí zare­gis­tro­vať sám. Ak ste vo sve­te Vampire nový, spo­meň­te to na fórach a Shezar vám pošle neja­ké základ­né reálie. 

Vo štvr­tok 05.04.2007 vás bude­me poobe­de (pres­ný čas sa kaž­dý dozvie) oča­ká­vať na želez­nič­nej sta­ni­ci. Kto prí­de­te busom neboj­te sa, na želez­nič­nú odtiaľ doho­diť kame­ňom. Skutočne nemá­te kde zablúdiť. 

Kto ešte nemá­te u nás žiad­nu zare­gis­tro­va­nú posta­vu zare­gis­truj­te si ju pro­sím čo naj­skôr, pre­to­že dead­li­ne je do kon­ca feb­ru­ára. Ako si ju vytvo­riť je uve­de­né v pravidlách. 

Kto už posta­vu máte, teší­me sa na vaše repor­ty (sú veľ­mi dôle­ži­té, tak­že nevá­haj­te). Po prí­pa­de si môže­te v rám­ci mož­nos­tí podo­pĺňať svoj background. 

Na posta­vách sa sku­toč­ne opla­tí vyza­bá­vať pre­to­že za report (1–10 CP), za backg­round (1–10 CP), za kos­tým (1–10 CP), za rolep­lay (1–10 CP den­ne) a za zna­losť pra­vi­diel (0–5 CP) sa dá zís­kať via­cej CP, než prav­de­po­dob­ne zís­ka­te z questov. 

Kto ste boli na pre­doš­lých roč­ní­koch, vie­te kde je valaš­ka. Kto ste nebol, zis­tí­te kde je valaš­ka. Vždy o 20 : 00 (na začiat­ku hry) a o 5: 00 (koniec hry) sa orga­ni­zač­ne stre­tá­va­me na tom­to mies­te už, ale­bo ešte BEZ ANKHOV. Tu sa fasu­jú bodí­ky za rolep­lay, fotí sa, hod­no­tí sa hra a všet­ky ostat­né veci. 

Dôležité veci :

1 Vaše tele­fón­ne čís­lo na mobil. Bez neho to abso­lút­ne nej­de, tak­že ho pro­sím ku nám nejak pre­pa­šo­vať ak ste noví, ale­bo upo­zor­niť na akú­koľ­vek zmenu. 

2 Potvrdiť účasť ak sa chys­tá­te prí­sť, NAJNESKUOR 3 dni pred LARPom, aby sme to ešte stih­li stop­núť ak sa nás nenaz­bie­ra dosť. Môžete tak uči­niť kedy­koľ­vek ste si istí, že prí­de­te. Nemusí to byť na posled­nú chví­ľu. Potvrdiť účasť zna­me­ná napí­sať na súkrom­ných fórach v téme „Mimoherné“ nie­čo v štý­le : OK! Na 100% pri­dem. Môžete so mnou rátať. 

3 Všetky zbra­ne musia byť oba­le­né do hod­váb­nej mäkos­ti 😉 … ale nie… skrát­ka si nedo­nes­te nič, čím by ste sa vy osob­ne báli dostať. Kto má prob­lém s oba­lo­vým mate­riá­lom, môže­me na požia­da­nie zohnať miri­lon za 13 Sk / meter (mys­lím, že super­lac­né). Kto už fakt nemá nič iné, nech to oba­lí do dákych tex­til­ných han­dier a zavia­že motú­zom. Tu sa väč­ši­nou nepou­ží­va­jú chrá­ni­če, tak­že s kusom tvr­dé­ho dre­va vám bojo­vať nedo­vo­lí­me. Neva! Aj holé ruky su pre upí­ra mimo­riad­ne účin­ná zbraň. 

4 Prosíme vás veľ­mi pek­ne: pri hre spo­lu komu­ni­kuj­te ako posta­vy a nie ako hrá­či. Pokiaľ je to len tro­chu mož­né, neho­vor­te mimo hru ani s ope­rá­to­rom. Ide o rolep­lay, nie?

5 Ďalšie veci, čo by vám moh­li prí­sť vhod: bater­ka, disc­man, náh­rad­ná posta­va (aspoň jed­na) keby ste náho­dou zheb­li. Okrem toho: sedem zo sied­mich orga­ni­zá­to­rov odpo­rú­ča toalet­ný papier :-))) 

Odporúčal by som túto strán­ku prie­bež­ne sle­do­vať a sle­do­vať hlav­ne Be Dark fórum na našej strán­ke a teda hlav­ne svo­je súkrom­né fóra. 

Miesto

Zvolen
Mesto Zvolen a oko­li­té lesy

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Be Dark 4ever

5. 4. 2007 - 9. 4. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Zvolen, Zvolen

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.