Preskočiť na obsah

AnimeShow & Game Expo

12. 3. 2010 - 13. 3. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Po veľ­kom úspe­chu dru­hé­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu AnimeSHOW 2009, kto­rý nav­ští­vi­lo 3682 náv­štev­ní­kov, vás s rados­ťou pozý­va­me na fes­ti­va­ly AnimeSHOW 2010 a GAME EXPO 2010. Tentoraz sa bude­me baviť 2 dni 12. a 13. mar­ca 2010 v Istropolise. O novin­kách a detai­loch o fes­ti­va­le bude­me pra­vi­del­ne informovať.

viac info na www​.ani​mes​how​.sk

III. roč­ník medzi­ná­rod­né­ho fes­ti­va­lu AnimeSHOW 2010 Vám ponú­ka 2 dni strá­ve­né na podu­ja­tí s boha­tým prog­ra­mom. Počas neho bude para­lel­ne prebiehať:

* sek­cie ani­me, comic­su, man­gy a japon­skej kul­tú­ry
* nová sek­cia sci­fi, fan­ta­sy a horo­ru
* Prezentácia a výsta­va comic­su a výtvar­ných diel
* odbor­né pred­náš­ky na tému ani­me, man­gy, hier, komik­su, sci­fi a fan­ta­sy.
* bese­dy a prís­pev­ky o japon­skej kul­tú­re
* súťa­že o ceny v kara­oke, cosp­lay, DDR, kres­le­ní, …
* prí­jem­né pose­de­nie s pria­teľ­mi v čajov­ni, bare ale­bo reštaurácii

Hry v rôz­nych for­mách sú súčas­ťou našej kul­tú­ry, a pre­to vás pozý­va­me na uni­kát­nu výsta­vu a fes­ti­val GAME EXPO 2010, kto­rá si kla­die za cieľ pri­blí­žiť hry, ich for­my od spo­lo­čen­ských až po tie vir­tu­ál­ne. Plno zába­vy si bude­te môcť užiť 12–13. mar­ca 2010 v Istropolise. O novin­kách a detai­loch o fes­ti­va­le bude­me pra­vi­del­ne informovať.

II. roč­ník medzi­ná­rod­nej výsta­vy a fes­ti­va­lu GAME EXPO Vám ponú­ka 2 dni strá­ve­né na podu­ja­tí s boha­tým prog­ra­mom. Počas neho bude para­lel­ne prebiehať:

* sek­cie výsta­va, počí­ta­čo­vé hry, spo­lo­čen­ské sto­lo­vé hry, kar­to­vé hry a L.A.R.P.
* Prezentácia vývo­jár­skych štú­dií a výsta­va his­tó­rie počí­ta­čo­vých hier.
* odbor­né pred­náš­ky, bese­dy a prís­pev­ky na tému hier.
* tur­na­je a hra­nie naj­nov­ších počí­ta­čo­vých hier
* hra­nie kar­to­vých hier (World of Warcraft, Pokémon, Yu-gi-oh)
* hra­nie sto­lo­vých hier (Osadníci, Carcassone, Bang, …)
* casu­al hry (DDR, SingStar, EyeToy, …)
* prí­jem­né pose­de­nie s pria­teľ­mi v čajov­ni, bare ale­bo reštaurácii

Miesto

Istropolis, Bratislava
Istropolis (býva­lý Dom odborov)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

AnimeShow & Game Expo

12. 3. 2010 - 13. 3. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Istropolis, Bratislava, Istropolis, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.