Preskočiť na obsah

Akon 5

  • larpová hra
30. 6. 2010 - 4. 7. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Organizátory: Ragnar, Cesnak

Jedná sa o 4‑dnový LARP na štýl sve­tu v kto­rom sa budú nachá­dzať rôz­ne kulis­ky, beš­tie a sta­toč­ný dob­ro­dru­ho­via. Všetky pod­rob­nos­ti budú časom vyho­de­ne­né na našej strán­ke ale­bo na fóre. V minu­los­ti bol Akon len pev­nos­tou upro­stred divo­či­ny plnej bar­ba­rov ale po dlhých bojoch zavlá­dol mier a kráľ pre jeho roz­voj začal zvo­lá­vať z oko­lia reme­sel­ní­kov, dob­ro­dru­hov ale aj pros­tý ľud aby sa stal Akon veľa­vá­že­ním mes­tom. Avšak v nedáv­nej minu­los­ti pev­nost Akon napad­li hor­dy nemŕt­vych bojov­ní­kov, kto­ré boli vďa­ka udat­ným hrdi­nom zni­če­ný a ich skut­ky sa navž­dy vpí­sa­li do his­tó­rie Akonu. 

Akcia sa začne oko­lo 12.00 tak by som všet­kých pop­ro­sil aby príš­li včas res­pek­tí­ve rad­šej aj o neja­kú tu hodin­ku skôr.
Keby ste mali aké­koľ­vek prob­lé­mi ale­bo dota­zy tak nám rad­šej zavo­laj­te ale­bo napíš­te sms.
Je nut­né sa zare­gis­tro­vať naj­ne­skôr do 20.6.2010!! Registrovať sa môže­te cez stran­ku ale­bo Ragnarov mail, ale­bo mobil ale­bo PM. Vstupný popla­tok na akciu je 3 Eura a vybe­rá sa na mies­te. Tý, kto­rý sa regis­tru­jú po uply­nu­tom ter­mí­ne ale­bo prí­du bez regis­trá­cie budú pla­tiť 5 eur, to aby sme pri­nú­ti­li ľudí včas sa regis­tro­vať a nero­bi­li nám zby­toč­né problémy. 

Miesto

Neznáme mies­to
Pribudne

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Neznáme mies­to
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.