Preskočiť na obsah

Akon 5

2. 7. 2014 - 6. 7. 2014 začí­na­me o 15:00, kon­čí­me o 10:00
 • larpová hra

Organizátor: Ragnar

Jedná sa o 4–5 dno­vý fan­ta­sy LARP na štýl sve­tu v kto­rom sa budú nachá­dzať rôz­ne kulis­ky, beš­tie a sta­toč­ný dob­ro­dru­ho­via. Všetky pod­rob­nos­ti budú časom vyho­de­ne­né na inter­ne­to­vej stránke.

Registrovať sa môže­te naj­ne­skôr do 15.6.2014 a to na email: akon-larp@azet.sk. Na ten­to mail mi posie­laj­te len regis­trá­cie. Všetky vaše ostat­né dota­zy mi posie­laj­te na email: patriot-sr@azet.sk, na FB na meno Nina Vasiľová, prí­pad­ne ich rieš­te so mnou cez mobil: 0908481813.

Vpravidlách si máte mož­nosť vybrať z veľ­ké­ho počtu postáv za kto­ré môže­te hrať, ak by ste však napriek tomu chce­li hrať neja­kú špe­ciál­nu posta­vu (CP, cre­ep, CPhráč), naj­mä tý sku­se­nej­ší hrá­či, tak sa mi skús­te ozvať a po mojom uvá­že­ní si nie­kto­rých z vás vybe­riem na tie­to špe­ciál­ne postavy.

Registračný popla­tok je 5 euro do 30.4.2014 a 7 euro do 15.6.2014 a vybe­rá sa na mies­te. Po tom­to ter­mí­ne sa už nebu­de mož­né regis­tro­vať. Navyše, všet­ky špe­ciál­ne posta­vy sa musia regis­tro­vať naj­ne­skôr do 31.5.2014.

Ak si bude­te chcieť regis­tro­vať posta­vu z minu­lých roč­ní­kov, tak tie sa budú­rie­šiť s kaž­dým osobitne.

Do regis­trá­cie tre­ba uvádzať:

 • meno hrá­ča
 • tel. čís­lo
 • meno posta­vy
 • rasa
 • povo­la­nie
 • pre­sved­če­nie
 • vek hrá­ča (vek hrá­ča kto­rý dosiah­ne ku dňu 1.7.2014)
 • vie­ra (či je posta­va ate­is­ta ale­bo či verí v nie­kto­ré­ho zuve­de­ných bohov)
 • či je posta­va nová, ale­bo pokra­ču­je z minula
 • BackGround (povod posta­vy, ciele,…)

Internetová strán­ka ešte neni aktu­ali­zo­va­ná a tak sú na nej ešte neup­ra­ve­né pra­vid­la a inor­má­cie. Všetky nové zme­ny a pra­vid­la budú na nej časom aktu­ali­zo­va­ne ale­bo ich náj­de­te na FB.

Čo sa v oko­lí Akonu udia­lo za posled­né 4 roky:

Už je tomu nie­koľ­ko rokov čo mie­ru­mi­lov­né krá­ľov­stvo Tahou napad­li voj­ská dvoch krá­ľovs­tiev. Na seve­ro­vý­chod­nom pobre­ží sa vylo­di­li Sakonské voj­ská a z juho­vý­cho­du vtrh­li do kra­ji­ny voj­ská Holmgardu. Vojna už trvá dlhé 4 roky a za ten čas si vybra­la vyso­kú daň. Celé krá­ľov­stvo je vo veľ­kom zmät­ku a boje pre­bie­ha­jú vo všet­kých jeho pro­vin­ciách. Azda naj­viac si to odnies­la najm­lad­šia pro­vin­cia Akon, kvô­li jej veľ­kým nerast­ným bohat­stvám, nepre­bá­da­ným lesom a jas­ky­niam plných naj­roz­lič­nej­ších arte­fak­tov, magic­kých vecí, zázrač­ných bylín a dra­hých pokla­dov. Našťastie však túto pro­vin­ciu brá­ni mohut­ná pev­nosť s rov­no­men­ným náz­vom, „Akon“, kto­rá je plná udat­ných voja­kov, rytie­rov, bojov­ní­kov, mágov, kle­ri­kov, ale aj pros­tých ľudí kto­rý sú odhod­la­ný ju brá­niť za kaž­dú cenu, hoc by to aj bola cena naj­vyš­šia a to za vlast­ný život. V posled­ných dňoch sa našťas­tie poda­ri­lo vytla­čiť cudzie voj­ská z bez­pro­stred­nej blíz­kos­ti pev­nos­ti, no z času na čas sa ešte vyskyt­ne prek­va­pi­vý útok vďa­ka kto­ré­mu musia byť oby­va­te­lia Akonu neus­tá­le v poho­to­vos­ti, pri­pra­ve­ný brá­niť svo­je domo­vy. No ak voj­na potr­vá ešte neja­ký čas, je dosť mož­ne aj Akon nako­niec pod­ľah­ne. Vďaka neus­tá­lim bojom sa počet jej obran­cov zmen­šil tak­mer o polo­vi­cu, a do pev­nos­ti pre­sta­li pri­chá­dzať nový oby­va­te­lia, reme­sel­ní­ci, obchod­ní­ci, dob­ro­dru­ho­via,… . Polia sú zni­vo­če­ne, a zaned­ba­né lebo ich nemá kto obrá­bať a keby aj mal kto, je to pri­veľ­mi nebez­peč­ne a málo kto je ochot­ný opus­tiť bez­pe­čie pev­nos­ti. Čo sa týka baní, tie sú buď vyťa­že­né ale­bo ich zasy­pa­li nepria­teľ­ské voj­ská. Takže poľ­no­hos­po­dár­stvo, lov,  baníc­tvo, rybo­lov, ťaž­ba dre­va, zber plo­dov a lie­či­vých bylín, to všet­ko už dáv­no nik nevy­ko­ná­va, a záso­bo­va­nie a obchod pre­sta­lo fun­go­vať už dáv­no, pev­nosť žije len zo svo­jich zásob kto­ré sa rých­lo míňa­jú. Navyše vša­de oko­lo ležia stov­ky mŕt­vol kto­ré nemá kto pocho­vať a pach z ich roz­kla­da­jú­cich sa tiel sa šíri vzdu­chom širo­ko ďale­ko, vďa­ka čomu sa zača­li v pev­nos­ti vysky­to­vať rôz­ne cho­ro­by z kto­rých naj­váž­nej­ši­ou je azda mor. Niektorý oby­va­te­lia dokon­ca tvr­dia, že vide­li zno­vu oží­vať mŕt­vo­ly, ale táto sprá­va sa zatiaľ našťas­tie nepo­tvr­di­la… . No napriek tomu sa v posled­nej dobe v oko­lí vyskyt­li vše­li­ja­ké podiv­né úka­zy. Ťažko pove­dať čomu ich pri­pi­so­vať, môže to byť azda aj hnev bohov na oby­va­te­ľov Akonu za to, že sa vo svo­jich súže­niach zača­li obra­cať na naj­rôz­nej­ších bôži­kov či démo­nov, sta­vať im oltá­re a mod­li, a pozý­vať ich pri­slu­ho­va­čov do pev­nos­ti aby tu šíri­li ich vie­ru a obra­ca­li na ňu ľudí…

Správca Maximus, vzhľa­dom k tomu, že úto­ky na pev­nosť zoslab­li, dostal naria­de­nie od krá­ľa aby sa pri­po­jil k sever­nej armá­de na čele kto­rej sa má pokú­siť vyhnať Sakonské voj­ská preč z kráľovstva.

Samotný kráľ Agnus Valeron sa posta­vil do čela juž­nej armá­dy s cie­ľom zni­čiť Holmgardské voj­ská a nájsť svo­ju dáv­no stra­te­nú dcé­ru, kto­rú s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou zaja­li a unies­li prá­ve Holmgardský, krát­ko po ich vpá­de do kráľovstva.

Vládu nad krá­ľov­stvom sa roz­ho­dol pre­ne­chať svoj­mu najm­lad­šie­mu (po tom čo bal zabi­tý Deldegar aj jedi­né­mu) syno­vi Ulrikovi, kto­rý chcel osob­ne veliť juž­nej armá­de a doká­zať tak otco­vi, že je hod­ný volať ja sa jeho synom. Kráľ však z obáv že, by stra­til aj svoj­ho posled­né­ho potom­ka a dedi­ča tró­nu, roz­ho­dol že juž­nú armá­du rad­šej pove­die do boja sám. 

A tak sa kráľ Ulrik Valeron stá­va prá­vo­plat­ným vlád­com krá­ľov­stva Tahou. Nedá sa pove­dať že by bol Ulrik zlým vla­dá­rom, ale zjav­ne rád rie­ši veci po svo­jom a tak krát­ko po jeho dosa­de­ný na trón, sa roz­ho­dol zru­šiť všet­ky naria­de­nia, vyhlá­se­nia, usta­no­ve­nia, doho­dy a zmlu­vy kto­ré jeho otec pod­pí­sal a pri­sľú­bil. Samozrejme všet­ko čo robí je legi­tím­ne  a v rám­ci jeho kom­pe­ten­cii a zdô­vod­ňu­je to tým, že všet­ko si musí osob­ne pre­čí­tať a potvr­diť vlast­no­ruč­ným pod­pi­som, čo mu zabe­rá až prí­liš veľa času, namies­to toho aby rie­šil aktu­ál­ne prob­lé­my sužo­va­né­ho krá­ľov­stva. Týmto jeho kona­ním si však nezís­kal prí­liš veľ­kú obľu­bu hlav­ne u krá­ľov oko­li­tých zemí a u samot­nej Tahouskej šľachty.

Vyzerá to tak, že oby­va­te­lia pev­nos­ti Akon osta­li na svo­je prob­lé­my sami, a teraz je len na nich ako sa s nimi doká­žu vysporiadať.

Miesto

Neznáme mies­to
Neznáme mies­to

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Ragnar

Akon 5

2. 7. 2014 - 6. 7. 2014 začí­na­me o 15:00, kon­čí­me o 10:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Neznáme mies­to, Neznáme miesto

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.