Preskočiť na obsah

1312 castrum de Saarus

21. 4. 2012 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 10:00
  • larpová hra

Pozývame všet­kých udat­ných hrdi­nov, bojov­ní­kov, rytie­rov, žoldnierov.

Tiež je víta­né ducho­ven­stvo, fel­čia­ri, slu­žob­ní­ci i reme­sel­ní­ci i spa­ni­lé panie Na Larp-Bojovku

Píše sa rok 1312. Nastala ťaž­ká situ­ácia. Uhorsko je už nie­koľ­ko rokov bez prá­vo­plat­né­ho krá­ľa. Najnovším kan­di­dá­tom je mla­dý Karol Róbert. Pri nasto­ľo­va­ní poriad­kov v kra­ji­ne boli boha­boj­ným Omodejovcom

odo­bra­né pan­stvá Zemplínskej a Abovskej sto­li­ce, krá­ľov­ské hra­dy, ban­ské mes­to Gelnica, tiež Košice, kto­ré boli zámien­kou spo­ru. Omodejovci to pri­ja­li. V tom čase sa pro­ti krá­ľo­vi posta­vil vzpur­ný Matúš Čák. Tomu sa poda­ri­lo vyplie­niť Budín. Kráľ ho chcel potres­tať no vojen­ská misia v jese­ni roku Pána 1311 vyšla cel­kom naz­mar. Bratia

Omodejovci sa pote­ši­li uvi­de­li v Matúšovi novú nádej. Spojili sa s ním a hneď ako sa roz­to­pil sneh vza­li armá­du a zaú­to­či­li na krá­ľov­ské mes­to Blatný Potok. No nato aby poko­ri­li jeho hrad­by potre­bo­va­li dlhé oblie­ha­nie. A času nebo­lo naz­vyš. Kráľ sa už vydal na pochod zo svo­jou armá­dou pora­ziť, čerstvo vzbú­re­ných Omodejovcov. Preto rých­lo vyplie­ni­li oko­lie a vrá­ti­li sa späť, pod ochra­nu svo­jich Hradov. Najbližší, naj­pev­nej­ší a záro­veň odda­ný bol 

sme­lo vybral k hrad­bám Šarišského hra­du. Ale vie že to bude dlhé oblie­ha­nie.… No nepos­luš­ní­kov a samo­vlád­com tre­ba čo naj­skôr potrestať.

viac info na sla­de

Na FB hla­daj­te: 1312 cas­trum de Saarus

Registrácia: na fb ale­bo na  peterlazorik@gmail.com

Miesto

Šarišský hrad
Kde?: Na šariš­skom hra­de.
Kedy?: 21.4.2012
Od: 10:00-príchod a regis­trá­cia, 11:00 pochod a boj útoč­ní­kov pod hra­dom, 12:00 roz­lo­že­nie tábo­ra pod hra­dom a pre­stáv­ka, 13:00 oblieh­nie,  16:00 záver a večer­né súbo­je
Čo Vás čaká?: Bojovo nala­de­ná pse­udo­his­to­ric­ká hra, v krás­nom pro­stre­dí Šarišského hra­du. S Možnosťou pre­spať na hra­de. Mnoho bojov dopl­ne­ných o lar­po­vé prvky.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

1312 castrum de Saarus

21. 4. 2012 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 10:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Šarišský hrad, Šarišský hrad

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.