1312 castrum de Saarus

Pridal(a)
admin

Kedy
21. 4. 2012
začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 10:00

Kde
Šarišský hrad

Čo

  • larpová hra

Pozývame všet­kých udat­ných hrdi­nov, bojov­ní­kov, rytie­rov, žoldnierov.

Tiež je víta­né ducho­ven­stvo, fel­čia­ri, slu­žob­ní­ci i reme­sel­ní­ci i spa­ni­lé panie Na Larp-Bojovku

Píše sa rok 1312. Nastala ťaž­ká situ­ácia. Uhorsko je už nie­koľ­ko rokov bez prá­vo­plat­né­ho krá­ľa. Najnovším kan­di­dá­tom je mla­dý Karol Róbert. Pri nasto­ľo­va­ní poriad­kov v kra­ji­ne boli boha­boj­ným Omodejovcom

odo­bra­né pan­stvá Zemplínskej a Abovskej sto­li­ce, krá­ľov­ské hra­dy, ban­ské mes­to Gelnica, tiež Košice, kto­ré boli zámien­kou spo­ru. Omodejovci to pri­ja­li. V tom čase sa pro­ti krá­ľo­vi posta­vil vzpur­ný Matúš Čák. Tomu sa poda­ri­lo vyplie­niť Budín. Kráľ ho chcel potres­tať no vojen­ská misia v jese­ni roku Pána 1311 vyšla cel­kom naz­mar. Bratia

Omodejovci sa pote­ši­li uvi­de­li v Matúšovi novú nádej. Spojili sa s ním a hneď ako sa roz­to­pil sneh vza­li armá­du a zaú­to­či­li na krá­ľov­ské mes­to Blatný Potok. No nato aby poko­ri­li jeho hrad­by potre­bo­va­li dlhé oblie­ha­nie. A času nebo­lo naz­vyš. Kráľ sa už vydal na pochod zo svo­jou armá­dou pora­ziť, čerstvo vzbú­re­ných Omodejovcov. Preto rých­lo vyplie­ni­li oko­lie a vrá­ti­li sa späť, pod ochra­nu svo­jich Hradov. Najbližší, naj­pev­nej­ší a záro­veň odda­ný bol 

sme­lo vybral k hrad­bám Šarišského hra­du. Ale vie že to bude dlhé oblie­ha­nie.… No nepos­luš­ní­kov a samo­vlád­com tre­ba čo naj­skôr potrestať.

viac info na sla­de

Na FB hla­daj­te: 1312 cas­trum de Saarus

Registrácia: na fb ale­bo na  peterlazorik@gmail.com

Miesto

Šarišský hrad
Kde?: Na šariš­skom hra­de.
Kedy?: 21.4.2012
Od: 10:00-príchod a regis­trá­cia, 11:00 pochod a boj útoč­ní­kov pod hra­dom, 12:00 roz­lo­že­nie tábo­ra pod hra­dom a pre­stáv­ka, 13:00 oblieh­nie,  16:00 záver a večer­né súbo­je
Čo Vás čaká?: Bojovo nala­de­ná pse­udo­his­to­ric­ká hra, v krás­nom pro­stre­dí Šarišského hra­du. S Možnosťou pre­spať na hra­de. Mnoho bojov dopl­ne­ných o lar­po­vé prvky.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Šarišský hrad
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.