Preskočiť na obsah

LARPový ples

1. 12. 2017 - 2. 12. 2017 začí­na­me o 15:00, kon­čí­me o 20:00
  • larpová hra
LARPový ples

Cez malé mes­to bude čochví­ľa pre­chá­dzať kráľ aj s man­žel­kou a mla­dým princom/princeznou. Ako býva zvy­kom, mes­to, kto­ré krá­ľa hos­tí, uspo­ra­dú­va na jeho počesť ples. Každý sa pred krá­ľom chce uká­zať v čo naj­lep­šom svet­le a zís­kať jeho priazeň.

Komunita lar­pis­tov bude mať prí­le­ži­tosť oprá­šiť svo­je kos­tý­my a herec­ký talent. Vítaní sú naj­mä nová­či­ko­via, kto­rí budú mať mož­nosť spoz­nať nový druh zába­vy, zahrať si rolu vysní­va­nej posta­vy bez ste­su z pub­li­ka a spo­loč­ne si zaple­so­vať v „his­to­ric­kom“ štý­le s tan­com, hra­mi a intrigami.

Larpový ples bude pre­bie­hať for­mou ple­su v „his­to­ric­kých“ kos­tý­moch. Hneď od začiat­ku budú mať hos­tia ple­su mož­nosť zahrať si svo­ju posta­vu a vrám­ci role sa naučiť „his­to­ric­ký tanec“, pohostiť sa občerstve­ním a pri­tom roz­ví­jať prí­beh jed­né­ho plesu.

Celé podu­ja­tie bude pred­sta­vo­vať prí­beh roz­ví­ja­ný samot­ný­mi hos­ťa­mi, hráč­mi. Bude sa kon­ver­zo­vať, jesť, tan­co­vať a odha­ľo­vať tajom­stvá a intri­gy v „his­to­ric­kom“ štýle.

Hra je urč­ná pre všet­kých, kto­rý si chcú vyskú­šať aké je to zahrať si rolu neja­kej postavy.

Veková hra­ni­ca je od 13 do 100 rokov.

Je potreb­né sa na hru vopred zaregistrovať.

Kapacita: 30 ľudí.
Cena je 10 eur.
Účasť na ple­se je pod­mie­ne­ná ple­so­vý­mi šata­mi (oble­kom) a škraboškou.

Viac info na : https://​www​.face​bo​ok​.com/​e​v​e​n​t​s​/​1​4​7​3​9​2​6​4​1​2​6​3​6​7​8​6​/​?​a​c​t​i​v​e​_​t​a​b​=​a​b​out

LARPový ples

1. 12. 2017 - 2. 12. 2017 začí­na­me o 15:00, kon­čí­me o 20:00
vstup­né od 10 eur, regis­trá­cia kon­čí 7.1.2017

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
kon­flik­ty rie­ši­me nená­sil­nou cestou
dra­ma­tic­ký (zame­raj­te sa na príbeh)
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 30

Čo hráč potrebuje

posta­vy vám pomô­že­me vytvoriť
pri­nes­te si vlast­ný kostým
Prostredie a kos­tý­my sú náznakové
kom­plet­ná stra­va v cene
Košice, Košice