Preskočiť na obsah

Dedičstvo

5. 12. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Špinavé dedič­stvo

Príbeh sa odví­ja v dáv­nej minu­los­ti v pro­stre­dí báj­ne­ho Severu. Ústrednou témou je osud troch bra­tov, synov význam­né­ho lor­da. Po jeho smr­ti naj­star­ší syn dal vyhnať oboch mlad­ších súro­den­cov, a v dom­ne­ní že sú mŕt­vi si celý maje­tok pri­svo­jil. S pochyb­nou legi­tím­nos­ťou otcov­ho tes­ta­men­tu si taž­kú hla­vu nero­bil až do chví­le, než sa mu od jeho špe­ha dosta­la do uší sprá­va, že oba­ja bra­tia sa nezá­vis­le na sebe vra­ca­jú z opač­ných kútov sve­ta s nezná­my­mi úmys­la­mi. V stra­chu dal pod zámien­kou vymys­le­né­ho úto­ku škre­tov uzat­vo­riť mes­to a rých­lo sa pokú­sil vytvo­riť faloš­ný tes­ta­ment, v kto­rom by všet­ko pri­pad­lo jemu. K dokon­če­niu doko­na­lé­ho fal­zi­fi­ká­tu chý­ba už iba jedi­né – pečať jeho otca. Tá sa ale stra­ti­la v čase keď sta­rý lord zomrel. Špeh mu pre­to pove­dal o istom zlo­de­jo­vi, kto­rý bol pred mno­hý­mi rok­mi vyhna­ný z mes­ta, a kto­rý by tú pečať vyro­biť doká­zal. Nastávajú pre­to pre­te­ky s časom kde si nik nie je istý loja­li­tou, kde zra­da môže prí­sť kedy­koľ­vek a kde sa hrá o viac než len o česť či maje­tok, ale o holý život. 

regis­truj­te sa pro­sím do piat­ku do 15:00. vstup je zadarmo. 🙂

Miesto

Poráč
Starý dob­rý Poráč 🙂 kto by neve­del kde to je, nech sa ozve orga­ni­zá­to­rom (kon­takt v profile)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Dedičstvo

5. 12. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Poráč, Poráč

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.