Preskočiť na obsah

Ismo & Lindon Veselá Dužina

Dej LARPu sa odo­hrá­va v pro­stre­dí malé­ho pod­hor­ské­ho pev­nost­né­ho mes­ta Ravensburg, posta­ve­né­ho v nepre­stup­ných lesoch Starej mar­ky (admi­ni­stra­tív­ne cen­trum Orantská pev­nosť), kto­ré sú obo­stre­té démo­nic­kou poves­ťou. Mesto spra­vu­je bon­vi­vávn­sky správ­caMartin Sulz, kto­rý neod­vá­dza cisá­ro­vi cisá­ro­vo a vo vojen­ských strán­kach zas roz­ho­du­je býva­lý elit­ný vojak a legi­onár, kas­te­lán, Ištván Burgmayer. V Ravensburgu sa všet­ko točí medzi krč­mou v Dolnom mes­te a Citadelou v Hornom mes­te. Existujú tu záro­veň tri súpe­ria­ce cechy – mágov, “obchod­ní­kov” a bojov­ní­kov. Okrem sídel cechov, kolo­rit mes­ta dopĺňa čajov­ňa, bor­del, vyh­ňa a labo­ra­tó­rium. Cisár sa z podiv­né­ho roz­ma­ru roz­ho­dol prá­ve tu uspo­ria­dať svoj veľ­ko­le­pý tur­naj a naja­tí dob­ro­dru­ho­via tak majú pomôcť vytvo­riť počia­toč­né pod­mien­ky pre prí­chod cisár­skych inžinierov.

Samotný Ravensburg však nie je úpl­ne izo­lo­va­ný od sve­ta, v kto­rom je zasa­de­ný a pre­dov­šet­kým impé­ria Atalantskej ríše. Je dôle­ži­tou výmen­nou sta­ni­cou blíz­ko kri­žo­vat­ky pri Via impe­ria, kto­rá pre­pá­ja tzv. “Mladý svet” a jeho pro­vin­cie Atalantskej ríše, roz­kla­da­jú­cej sa na troch kon­ti­nen­toch, z kto­rých dva – AkajanEthelin – si ešte pod­ma­ňu­je. Riša samot­ná je sta­va­ná pod­ľa rím­ske­ho impe­riál­ne­ho mode­lu, dopl­ne­né­ho o dôle­ži­tý prvok nábo­žen­stva typu kali­fát. Cisár tak spá­ja v rukách pozem­skú a nebes­kú moc, čím sa stá­va  naj­vyš­ším zástup­com jedi­né­ho boha – Heliodora – na zemi. Záujmy Heliodora sa nesú v zmys­le svä­tej voj­ny pro­ti silám Temného. Zvyšné nábo­žen­stvá boli zväč­ša vyhla­de­né, tie kto­ré pre­ži­li ostá­va­jú skôr tole­ro­va­né, než akcep­to­va­né. Šľachta, ako mocen­ská zlož­ka, bola roz­bi­tá vo voj­ne pro­ti Fénixovmu rádu. V tej­to ríši môže uro­biť schop­ný člo­vek z ľudu rov­na­kú kari­é­ru ako šľach­tic z pre­ží­va­jú­cich sta­rých rodov. Veľkú moc ucho­pi­li prá­ve cechy – či už jedi­ný Bojovnícky ale­bo mno­hé navzá­jom súpe­ria­ce obchod­níc­ke, či rôz­ne kla­ny mágov zjed­no­te­né do Rady arci­má­gov Ascelinom, eufe­mis­tic­ky pre­zý­va­ným mier­nym, ako i mest­ské magis­trá­ty. Nikto sa však nemô­že merať s mocou cisá­ra, kto­rý velí  Armáde a Légii, zadá­va úlo­hy Inkvizícii ako i posled­nej mocen­skej inštan­cii, Justikárom.

Svet Athanoru, v kto­rom sa prí­beh odo­hrá­va pri­chá­dza o mágiu a zázrač­no, no napriek tomu je mimo­riad­ne dyna­mic­ký a plný výziev. Jediná z inte­li­gent­ných huma­no­id­ných rás mimo člo­ve­ka, kto­rá v ňom osta­la, sú šedí elfo­via, kto­rí sú vide­ní ako otro­ci a rasa úpadková.